Navždy spolu

Navždy spolu

Film je o Pai­ge a Leo­vi, kte­ří se do sebe zami­lo­va­li na prv­ní pohled. Leo byl muzi­kant a Pai­ge uměl­ky­ně. Leo už žád­nou rodi­nu neměl a Pai­ge měla v rodi­ně dost pro­blé­mů. Spon­tál­ně se vza­li a byli štastný. Až na jeden zim­ní večer, když jeli z kina, stá­li na kři­žo­vat­ce a sra­zil je nákla­dák. Leo měl jen něko­lik ošk­li­vých zra­ně­ní, ale Pai­ge pro­le­tě­la před­ním sklem a měla otřez moz­ku.

Když se pro­bu­di­la v nemoc­ni­ci, vůbec si Lea nepa­ma­to­va­la. Celý svůj dosa­vad­ní život zapo­mně­la a pama­to­va­la si svůj život, před tím. Život, ve kte­rém je zasnou­be­ná, žije doma s rodi­či a dodě­lá­vá prá­va. Leo se jí sna­ží pře­svěd­čit, ale Pai­ge potře­bu­je důka­zy. Leo jí teda uká­že spo­leč­né fot­ky, video ze svat­by, ese­mes­ky, jejich byt a nako­nec jí pře­mlu­ví, aby jela s ním domů a zku­si­la si vzpo­me­nout.

Pai­ge je upl­ně ztra­ce­ná a zma­te­ná. Pro oba je to moc těž­ké, ale Leo je odhod­la­ný se nevzdát. Pai­ge ale potře­bu­je tro­chu času a pro­sto­ru a nastěu­je se zpát­ky k rodi­čům, k sestře a snou­ben­ci, se kte­rý­mi už roky nemlu­vi­la. To si bohu­žel nepa­ma­tu­je.

Leo se roz­hod­ne, že na to půjde jinak. Úpl­ně od začát­ku. Vez­me jí na par­ko­viš­tě, kde se popr­vé potka­li, do kavár­ny, kde měli prv­ní ran­de, k ryb­ní­ku kam se cho­di­li kou­pat. Už to vypa­dá naděj­ně, ale zase se to zhrou­tí. Jak jde čas, Leo si už neví rady a začí­ná to vzdá­vat. Už nemá pení­ze na splá­ce­ní hypo­té­ky a všech­no ho trá­pí.

Jed­no­ho dne, potká Pai­ge v obcho­dě svou dáv­nou kama­rád­ku. Ta se jí začne omlou­vat, ale Pai­ge si nepa­ma­tu­je za co. Pak se dozví, že její otec pod­ve­dl její mat­ku s její nej­lep­ší kama­rád­kou. Že její snou­be­nec je blbec a na prá­va cho­dí jenom pro­to, že si to otec pře­je. Začne jí to všech­no zapa­dat. To pro­to utek­la z domu a už s rodi­či nepro­mlu­vi­la, to pro­to se roze­šla se svým snou­ben­cem a zaho­di­la prá­va. Zno­va se odstě­hu­je tedy do měs­ta, zno­va začne cho­dit na kur­zy sochař­ství a zno­va začne nový život.

Po dlou­hé době se potká s Leem a dají se do řeči. Pai­ge mu všech­no řek­ne a Leo jí pozve na ran­de. Zno­vu se vza­li, měli tři děti a byli štastní jako nikdy!

Pai­ge se vzpo­mín­ky nikdy nevrá­ti­li.

Her­ci: