Návrh

Film je o Andrewo­vi, kte­rý pra­cu­je pro pře­zdí­va­nou čaro­děj­ni­ci. Mar­ga­ret je rod­ná kana­ďan­ka, kte­rou chtě­jí vystě­ho­vat zpát­ky. Mar­ga­ret pře­mlu­ví Andrewa, aby před­stí­ral, že si jí vez­me. Ikdyž ho celé roky jen zne­u­ží­va­la, Andrew sou­hla­sí pod pod­mín­kou, že ho poví­ší. Plán zněl tak, že se vez­mou, aby jí nemoh­li vystě­ho­vat, a pak se rozvedou.

Andrew ale jede na víkend k rodi­čům na osla­vu babič­či­ných naro­ze­nin. Mar­ga­ret tedy jede s ním. Andrewa má za chudé­ho měšta­na, ale když uvi­dí jejich vel­kou vilu a všech­ny obcho­dy, kte­ré jeho otec vlast­ní, nemů­že tomu uvě­řit. Andrew musí před rodi­nou před­stí­rat, že si Mar­ga­ret bere, a babič­ka trvá na tom, že se vemou hned.  S tím ani jeden nepo­čí­tal, ale musí hrát dál.

Po celou dobu co jsou spo­lu v jed­nom poko­ji, domě i ost­ro­vě, se začí­na­jí sbli­žo­vat a Mar­ga­ret si začne uvě­do­mo­vat, jak je Andrew hod­ný a Andrew zase, že Mar­ga­ret není tako­vá, za jakou jí měli. Že je to jenom mas­ka, za kte­rou scho­vá­vá své pra­vé já.

Při­pra­vu­jí svat­bu a Mar­ga­ret pozná­vá jeho rodi­nu i přá­te­lé. Uvě­do­mí si, že to do čeho ho zatáh­la, je až pří­liš, a že mu to nemlže udě­lat. Roz­hod­ne se na sva­teb­ní den, všem říct prav­du a odle­těl zpát­ky do Kana­dy.  Když už sedí v leta­dle, Andrew si uvě­do­mí, že si jí vlast­ně chce vzít,protože jí milu­je. Letí zpát­ky do Ame­ri­ky a pře­de vše­mi jí vyzná lás­ku. Vez­mou se a jsou spo­lu šťastní.

HERCI: