Limitless

vsemocny[pods name=“movie” slug=“6144” template=“Informace o filmu”] 

Pří­jem­ná oddychov­ka, při kte­ré člo­věk ani moc nemu­sí mys­let, vždyť hlav­ní hrdi­na má čtyř­míst­né IQ! Bradley Coo­per opět hra­je spi­so­va­te­le, kte­rý není scho­pen napsat ani řádek (viz The Words). Sho­dou okol­nos­tí se dosta­ne k pilul­kám NZT (mimo­cho­dem nikde ve fil­mu snad nevy­svět­lí, co ta zkrat­ka zna­me­ná), po kte­rých je scho­pen vyu­žít 100 % své­ho moz­ku, najít tu sebeza­pad­lej­ší vzpo­mín­ku, scé­nu zahléd­nu­tou kou­teč­kem oka, pros­tě coko­liv, co mozek při své shán­č­li­vos­ti kde sebral a ulo­žil, a také bohu­žel při své náchyl­nos­ti z zabor­de­la­ře­ní čeho­ko­liv kam­ko­liv, opět ztra­til. Pros­tě my, kte­ří jede­me s vypě­tím všech sil na něja­kých 6–10 % výko­nu moz­ku mu jen závidíme.

Pří­jem­né pokou­ká­ní, pří­jem­ná a mís­ty zají­ma­vá kame­ra, při­taž­li­vé téma. Pus­tím si to někdy zno­vu? Možná…

[simnor_button url=“http://www.csfd.cz/film/276351-vsemocny/” icon=“film” label=“Film na csfd.cz” colour=“red” colour_custom=“#ff0000” size=“medium” edge=“rounded” target=“_blank”]