Já jsem ty a ty jsi já

Vyprá­ví o Nell a Woo­dym, o sou­se­dech, kte­ří se od malič­ka nesná­še­jí. Kaž­dý je jiný. Nell je sluš­ná jed­nič­kář­ka, kte­rá vyrus­tá v pořád­ku a pra­vi­dlech. Woo­dy je pro­blé­ma­tis­ta, kte­rý­mu ško­la moc nejde, ale díky fot­ba­lu je oblí­be­ný. ti dva na sebe pořád řvou nebo se urá­že­jí až jed­nou na pro­hlíd­ce muzea, se zasta­ví u sochy, kte­rá vymě­ní jejich těla. Woo­dy se ráno pro­bu­dí v ukli­ze­né poko­ji v těle Nell a Nell se pro­bu­dí v zane­řá­dě­ném poko­ji Woodyho.

Netu­ší jak se to moh­lo stát, ani jak to napra­vit. Nejdřív jsou vyle­ka­ní, ale poz­dě­ji toho oba vyu­ži­jou a děla­jí si naschvá­li. Nell se jako Woo­dy roze­jde s jeho pří­tel­ky­ní, nejde jí fot­bal a tak Woo­dy­ho málem vyho­dí a dělá z něj ufnuka­nou hol­čič­ku. Woo­dy zase Nell kazí pověst sluš­né ško­lač­ky a jed­nič­kář­ky, oblé­ká si mini­suk­ně a flir­tu­je s klukama.

Pak už toho ale mají oba plné zuby. Woo­dy­mu nechut­ná oves­ná kaše a Nell zase nesná­ší Woo­dy­ho při­pá­le­ná sla­ni­na. Woo­dy potře­bu­je dostat sti­pen­di­um za fot­bal a Nell se musí dostat nasvou vysně­nou ško­lu. Roz­hod­nou se si vyho­vět navzá­jem. Woo­dy učí Nell, jak pořád­ně hrát fot­bal a Nell zase Woo­dy­ho, jak poro­zu­mět Shakespearovi.

Za celou tu dobu, co jsou spo­lu se nau­čí si poro­tum­nět a zami­lu­jí se do sebe. Když se jim pove­de zápas i pří­ma­cí zkouš­ky, zase se vymě­ní zpát­ky. Oba jsou koneč­ně sami sebou. Už to vypa­dá, že se všech­no zase vrá­tí­do nor­má­lu, ale nako­nec si vyzna­jí lás­ku a nako­nec jsou rádi, že se jim tohle stalo.

HERCI: