Dlouhá cesta

Film vyprá­ví o Jamie, kte­rá není pří­liš oblí­be­ná.  Její otec je kaza­tel a Jamie je věří­cí, čte bib­li a nesty­dí se za to. Sezná­mí se s Lan­do­nem, kte­rý je naroz­díl od ní oblí­be­ný, zato se potlou­ká s kama­rá­dy a dělá pro­blémy.

Za tyto pro­blémy musí kaž­dou sobo­tu dou­čo­vat děti, uklí­zet a hrát ve škol­ním diva­dle. Hra­je hlav­ní roli, ale nemá s tím moc zku­še­nos­tí a tak poprosí Jamie, kte­rá hra­je baro­vou zpě­vač­ku, aby mu pomoh­la s tex­tem. Jamie ochot­ně sou­hla­sí a kaž­dá den po ško­le se schá­ze­jí. Lan­do­no­vi pří­jde Jamie div­ná a uje­tá. Netr­vá dlou­ho a Jamie dojde, že Lan­do­no­vi jde jen o to , aby mu pomoh­la.

Ale během vše­ho toho schá­ze­ní a poví­dá­ní si  Lan­don nehce při­pus­tit, že se do Jamie zami­lo­val. Pak pozná jak­cí jsou doo­prav­dy jeho kamarí­di a pozve Jamie na veče­ři a od toho veče­ra se začne všech­no měnit. Lan­don se v Jami­e­ni­ně spo­leč­nos­ti cítí jinak. Líp. Jamii­ni otci se to nelí­bí a nemá ho rád. Poz­dě­ji si ale i on uvě­do­mí, že se Lan­don mění.

Lon­don si uvě­do­mí, jak jí má rád a že jeho sta­ří kama­rá­di neby­li kama­rá­di. Jamie mu změ­ni­la život. Začne si uvě­do­mo­vat, co dělal a jak se cho­val špat­ně.

Poz­dě­ji se dozví, že má Jamie rako­vi­nu a brzo umře. Začne pro ni dělat prv­ní posled­ní a sna­ží se jí udr­žet v poho­dě. Jamiin stav se hor­šil a hor­šil. Pro­zra­di­la Lan­do­no­vi tajem­ství o svém sezna­mu věcí, co chce v živo­tě udě­lat. Na prv­ním mís­tě má svat­bu v kos­te­le jejich rodi­čů. Lan­don jí chce udě­lat štastnou a požá­dá jí o ruku.

Zane­dlou­ho Jamie umře­la. Lan­don jí byl hroz­ně vděč­ný za to, co pro něj udě­la­la a jak ho změ­ni­la. Díky ní se stal jiným člo­vě­kem.

Díky ní uvě­řil!

CITÁT:

Bůh je jako vítr. Sice ho nevi­dím, ale cítím ho!

HERCI: