Dexter (TV seriál)

dexter_serialDex­ter Mor­gan, na prv­ní pohled sym­pa­tic­ký vyšet­řo­va­tel v nej­lep­ších letech, má nezvyk­lé­ho koníč­ka. Zabí­jí lidi. Dex­ter totiž už od dět­ství prak­tic­ky necí­tí žád­né emo­ce. Jedi­né, co u něj doká­že ješ­tě zved­nout hla­di­nu adre­na­li­nu je usmr­ce­ní jiné­ho člo­vě­ka. Jeho prá­ce forenz­ní­ho vyšet­řo­va­te­le (bez pro­blé­mu by zapa­dl do kri­mi­nál­ky Mia­mi) mu umož­ňu­je pří­stup k nevy­ře­še­ným pří­pa­dům, kde se pacha­te­le nepo­da­ři­lo usvěd­čit, Dex­ter pros­tě vez­me spra­ve­dl­nost do vlast­ních rukou a sám se pak spra­ve­dl­nos­ti vyhne. Jen­že nejde o žád­né­ho “msti­te­le”, sám Dex­ter s vraž­dě­ním nemů­že pře­stat a musí pořád napl­ňo­vat svou jedi­nou tou­hu. Poli­cie se s tak rafi­no­va­ným vra­hem ješ­tě nese­tka­la a zdá se, že jeho řádě­ní nemů­že (nebo snad ani nechce) zabrá­nit. Aby se Dex­ter mohl začle­nit do spo­leč­nos­ti, musí kaž­dý den hrát svou roli člo­vě­ka s nor­mál­ní­mi emo­ce­mi. Ke kaž­dé situ­a­ci má při­řa­ze­nou něja­kou emo­ci, kte­rou pros­tě před­ve­de aby ho oko­lí nepo­va­žo­va­lo za bez­cit­né­ho a kupo­di­vu se mu to daří (až na občas­né škobrt­nu­tí) per­fekt­ně. “Člo­věk” kte­ré­ho Dex­ter hra­je je zdvo­ři­lý, šar­mant­ní a cha­risma­tic­ký, což mu zajiš­ťu­je hod­ně přá­tel a hezkou pří­tel­ky­ni (o kte­ré se taky nedá říct že by byla nor­mál­ní). Jen­že jak dlou­ho může svo­bod­ně po svě­tě tako­vý nebo­hý psy­cho­pat cho­dit, než si ho někdo všim­ne? (ic)