Cesta na tajuplný ostrov 2

V pokra­čo­vá­ní fil­mu je mla­dý Sean, kte­rý dosta­ne zašif­ro­va­nou zprá­vu. Jeho otčín Hank mu jí pomů­že roz­luš­tit. Spo­leč­ně pří­jdou na to, že se jim někdo sna­ží pově­dět, že taju­pl­ný ost­rov z Ver­no­vo kníž­ky oprav­du exis­tu­je. Pou­ži­jí jeho kní­žu a spo­leč­ně s ní i Guli­ve­ro­vi ces­ty a Ost­rov pokla­dů. Spo­jí všech­ny tři mapy ost­ro­vů a vyjde jim jeden výsled­ný.

Spo­leč­ně se tedy vyda­jí na Palau, kde ost­rov leží. Nikdo jim, ale nechce pomoct a všich­ni říka­jí, že jsou tam tor­na­dá a všich­ni tam zahi­nu­li. Až nara­zí na řidi­če heli­kop­té­ry a jeho dceru,do kte­ré se Sean na prv­ní pohld zami­lu­je, kte­rý je ochot­ný je tam odvést. Pak se ale vří­tí do huri­ká­nu a ztros­ko­ta­jí na pus­tém ost­ro­vě. Sean Naštěs­tí najde ces­tu z hnus­né plá­že a najed­nou se ocit­nou na nád­her­ném ost­ro­vě. Vše je zele­né a barev­né. Vel­ká zví­řa­ta se zmen­ši­li a malá se zvět­ši­li.

I přes obrov­skou ješ­těr­ku, kte­rá je honí po celém ost­ro­vě, se set­ka­jí se Sea­no­vým dědeč­kem, kte­rý poslal tu zprá­vu. Ten si s Han­kem­moc nesed­ne a v jen­dom kuse si ze sebe děla­jí legra­ci. Sea­nův děde­ček jim uká­že úžas­nou Atla­ti­du. Tam zjis­tí, že se ost­rov potá­pí a že mají jen tři dny na to,aby se z něj dosta­li. Začnou pani­ka­řit, ale Sea­na napad­ne, že by moh­li pou­žít ponor­ku kapi­tá­na Nema. Pomo­cí jeho dení­ku se vyda­jí napříč ost­ro­vem pro ponor­ku.

Během jejich ces­ty se pozna­vá­jí, utí­ka­jí před zví­řa­ty nebo líta­jí na vče­lách. Když obje­ví zla­tou horu, se Gaba­to roz­hod­ne opus­tit ostat­ní a jde najít zla­to, aby moh­la jít Kai­la­ni na vyso­kou. To naru­ší jejich plá­ny a musí se roz­dě­lit. Děde­ček s Kai­la­ni jdou najít její­ho otce  a Sean s Han­kem jdou pro ponor­ku. Musí zno­va nabít bater­ky, kte­ré jsou stá­řím vybi­té.

Po těž­kém dni se ale zase všich­ni sejdou v ponor­ce a rych­le odpo­lou­va­jí z potá­pě­jí­cí­ho se ost­ro­va. Kai­la­ni jde na vyso­kou v Ame­ri­ce. Byd­lí u Sean a všich­ni jsou štastní.

HERCI: