Čarodějův učeň

Film vyprá­ví o Dave­o­vi, kte­rý se jako malý dosta­ne do sta­ro­žit­nic­tví, kde nara­zí na zvlášt­ní­ho chláp­ka. Poz­dě­ji se mu před­sta­ví jako Bal­ta­zar Bla­ke. Dá mu do ruky kovo­vé­ho draka. Drak se mu omo­tá kolem prs­tu a Dave s ním může pohy­bo­vat věc­mi. Když do krá­mu vztou­pí dal­ší čaro­děj, Maxim Hor­vath, Dave je oba omy­lem uvěz­ní ve sta­ro­žit­né váze na deset let.

Doma ukry­je prs­ten a šuplí­ku a zapo­me­ne na to. Po dese­ti letech se ale oba čaro­dě­jo­vé vyvo­bo­dí. Hor­vath chce  osvo­bo­dit Mor­ga­nu a všech­ny mrt­vé čaro­dě­je k živo­tu. Bal­ta­zar chce vycvi­čit Davea jako své­ho učně.

Dra­čí prs­ten je sym­bo­lem Mer­li­no­vi síly a ten, komu prs­ten pad­ne, je prv­ní mer­li­no­vec a pou­ze on může Mor­ga­nu zni­čit. Bal­ta­zar začne Davea zau­čo­vat magii, zatím­co Hor­vath už pra­cu­je na osvo­bo­zo­vá­ní Mor­ga­i­ních stou­pen­ců Davea si běhá za svou lás­kou z dět­ství Bec­ky.

Bal­ta­zar to s ním nevzdá­vá a Dave­vo­vi už to poma­lu ale jis­tě začí­ná jít a je při­pra­ve­ný posta­vit se Mor­ga­ně. Když Hor­vath vysvo­bo­dí všech­ny uvěz­ně­né, Bal­ta­zar má co dělat, aby Davea ubrá­nil. Posled­ní zbý­vá Mor­ga­na. Dave si ale pře­sta­ne věřit a tak se to Bal­ta­zar poku­sí napra­vit sám. Když ale Hor­vath uvěz­ní Bec­ky a ta zjis­tí, co je Dave zač, je roz­hod­nu­tý Mor­ga­nu zni­čit.

Závě­reč­ný boj je napí­na­vý a Bal­ta­zar málem zemře. Dave­vo­vi se to ale pove­de a Mor­ga­nu zabi­je. Osvo­bo­dil i Vero­ni­ku, Bal­ta­za­ro­vu pří­tel­ky­ni, kte­rá byla uvěz­ně­na spo­lu s Mor­ga­nou. Zachrá­ní Bal­ta­za­ra všech­no dob­ře dopad­ne.

HERCI: