American Beauty

amarican beautyNa prv­ní pohled jsou Bur­nha­mo­vi šťast­nou rodi­nou, jejíž život je zalit slun­cem. Poho­dl­ný dům, auto kva­lit­ní znač­ky, půvab­ná dospí­va­jí­cí dce­ra, stu­du­jí­cí na správ­né ško­le, rodi­če úspěš­ní ve svém povo­lá­ní. Nikdo se tedy nedi­ví, že paní Bur­nha­mo­vá (Annet­te Bening) je věč­ně samý úsměv — ale­spoň na veřej­nos­ti. Ve sku­teč­nos­ti je ale všech­no jinak. Obraz doko­na­los­ti mat­ce Caro­lyn a dce­ři Jane neu­stá­le kazí otec Les­ter (Kevin Spa­cey). Není tím rame­na­tým, sně­dým “plej­bo­jem” a co je hor­ší, začí­ná stá­le čas­tě­ji dávat naje­vo, že se mu neda­ří a že je nespo­ko­jen se svým živo­tem. Dokud jen odmí­tá roli, kte­rou stov­ky jemu podob­ných ode­vzda­ně hra­jí, aby měli klid, je to pro rodi­nu sice obtíž­né, ale únos­né. Ješ­tě vče­ra neroz­hod­ný a zakřik­nu­tý Les­ter se ovšem roz­hod­ne “kri­zi střed­ní­ho věku” řešit neče­ka­ně radi­kál­ně. Dojde mu totiž, o co v živo­tě jde: o spl­ně­ní snů a tužeb, kte­ré člo­věk má. Les­ter už nikdy nebu­de ubo­žák! (ofi­ci­ál­ní text distributora)

Vždyc­ky, když mám před­se­vze­tí, že sho­dím to bři­cho nebo ale­spoň pár kilo, vzpo­me­nu si na Kevi­na Spa­cey­ho v tomhle fil­mu. Ale stej­ně je mi to na nic.…