27 šatů

Film vyprá­ví o Jane, jejímž smys­lem živo­ta je cho­dit na svat­by za dru­žič­ku. Celý život cho­dí na svat­by. Pro­to má doma skříń zapl­ně­nou dva­ce­ti­sed­mi dru­žič­kov­ský­mi šaty. Jane je celé věky taj­ně zami­lo­va­ná do své­ho šéfa Geor­ge. Když jed­nou při­je­de na návště­vu její sest­ra Tess a Geor­ge se do ní zami­lu­je, Jane z toho moc odvázná není. Tess mu napo­ví­da­la, že má ráda zví­řa­ta, že nejí maso a že má ráda poli­ti­ku, ale ve sku­teč­nos­ti to není prav­da. Geor­ge se do jejích lží zami­lu­je a chce si jí vzít. Jane jí má jít za dru­žič­ku a má při­pra­vit celou svat­bu.

Do toho se zamí­chá jeden slav­ný novi­nář Kevin, kte­rý píše člán­ky o dojem­ných svat­bách. Tess si ho vyžá­dá a Kevin chce udě­lat s Jane roz­ho­vor. U ní doma obje­ví skříń s šata­mi a Jane mu je všech­ny uká­že. Kevin si jí nafo­tí a dělá o ní člá­nek. To ale Jane netu­ší. Za čas, kte­rý spo­lu trá­ví jsou si čím dál bliž­ší. Jane začí­ná být zami­lo­va­ná. Pak se ale dozví o tom člán­ku a naštve se. V zápa­lu hně­vu, na pře­sva­teb­ním večír­ku Tess poní­ží a všem řek­ne prav­du.

Tess se na ní naštve, ale Geor­ge je jí vděč­ný. To si ale Jane uvě­do­mu­je, jakou udě­la­la chy­bu a že má Kevi­na ráda. Běží za ním a vyzn mu lás­ku. Kevin cítí to samé a dají se dohro­ma­dy. Jane vyhá­že všech­ny šaty a je při­pra­ve­ná začít od zno­va.

Svůj sva­teb­ní den měla přes­ně tako­vý, jaký si ho vysni­la. Se sestrou se usmí­ři­la a ta se dá s Ger­gem zno­va dohro­ma­dy. Má krás­nou svat­bu, na kte­rou jí při­šlo všech dva­cet­sedm dru­ži­ček!

HERCI: