Mistři české republiky

Taneč­ní sku­pi­na Bles­kov­ka taneč­ní­ho cen­t­ra Move 21, ano, ta, kde tan­cu­je naše Kač­ka, se sta­la mis­try Čes­ké repub­li­ky v kate­go­rii juni­o­rů Dis­co Show!!!

Záznam z mis­trov­ství bude vysí­lat Čes­ká tele­vi­ze; dívej­te se v pátek 6. 7. 2012 v 17:05 na ČT2 nebo ve stře­du 11. 7. 2012 rov­něž na ČT2.12.5.2012

Odkaz na fot­ku na webu Čes­ké tle­vi­ze

Strán­ka pořa­du na webu Čes­ké tele­vi­ze.