Miletínky

Cha­lu­pa má skrom­něj­ší pod­mín­ky, v pří­ze­mí  je kuchyň, spo­le­čen­ská míst­nost a záchod, v 1. poscho­dí jsou 4 poko­je vět­ši­nou po 2–3 válen­dách, 1 záchod, 1 spr­cha a umy­va­dlo, 2. poscho­dí asi taky tak podob­ně. Na vyba­ve­ní poko­jů je nej­lep­ší to, jak pozna­me­nal jeden z účast­ní­ků, že se tam není co roz­bít. Stav a styl zaří­ze­ní se dá popsat cel­kem jed­no­du­še a výstiž­ně dvě­ma slo­vy: Zla­tá osm­de­sá­tá :-). V kuchy­ni je kuchyň­ský spo­rák a mik­ro­vln­ka, var­ná kon­vi­ce a něja­ké to nádo­bí. Topí se ve spo­le­čen­ské míst­nos­ti do krbo­vých kamen a odtud se to roz­vá­dí do radi­á­to­rů na poko­jích. Ale když je vel­ká zima mohou se na poko­jích pou­žít i pří­mo­to­py.

Popis situ­a­ce

v posled­ních dvou letech jsme měli mož­nost strá­vit jeden (pozd­ně) spr­no­vý týden na kop­ci jmé­nem Háj­ná hora nad Vim­per­kem, kde má svůj let­ní tábor budějc­ký Již­ní kříž. Lou­ka upro­střed lesů nás zce­la okouz­li­la svým pros­tým půva­bem, napros­tým kli­dem a absen­cí (téměř) veš­ke­ré pid­li­vi­za­ce. Sta­ny s pod­sa­da­mi, vel­ká sta­no­vá jídel­na, kadi­bud­ky a stu­de­ná spr­cha mezi čtyř­mi smr­ky. K tomu při­dej­te par­tu dob­rých lidí a je jas­né, že tako­vý týden si člo­věk jen tak někde neu­ži­je. 

Letos jsme měli vyra­zit už o měsíc dří­ve, dru­hý týden v čer­ven­ci, 

Výle­ty

Fot­ky