Měníme okna

Tak jako všech­ny “špat­né” zprá­vy  i tato při­šla v podo­bě mé tchy­ně. Z niče­ho nic při­šla pra­víc, že má našet­ře­né něja­ké pení­ze (za to jí urči­tě pat­ří chvá­la, obdiv a díky) a že by to asi chtě­lo vymě­nit okna. A aby to bylo zce­la v duchu “to by v tom byl čert, abych vám to nějak nezkom­pli­ko­va­la” chtě­la vymě­nit okna v hor­ním pat­ře — kro­mě dvou poko­jů(!) kuchy­ně a poko­jíč­ku po Lud­víč­ko­vi — a dole kom­plet.

A zača­la hon­ba za nej­lep­ší cenou, výbě­ro­vé říze­ní, však to zná­te. Nabí­dek bylo něko­lik, nako­nec vyhrá­la fir­ma Tetra­gon. Výmě­na pro­běh­la v celém domě od pon­děl­ka 4. září do stře­dy 6. září. Tedy, tako­vý byl původ­ní plán. Potom jsme ovšem ter­mín posu­nu­li na dobu od stře­dy do pát­ku. Tři dny jako tři dny, s tím, že bude­me mít víkend na to, abychom celý dům ukli­di­li, vyma­lo­va­li co je potře­ba a vrá­ti­li vystě­ho­va­ný náby­tek a doplň­ky zpět na mís­to. Jen­že ve čtvr­tek odpo­led­ne vypa­dal náš obý­vák přes­ně jako na fot­ce vle­vo. Nikde neby­ly žalu­zie, nikde neby­la vyspá­ro­vá­na jedi­ná škví­ra. Bylo nám jas­né, že v pátek odpo­led­ne stav­ba pře­dá­na nebu­de. Navíc jsme prak­tic­ky celé dopo­led­ne nemě­li co dělat, jen jsme čeka­li, až řeme­sl­ní­ci dodě­la­jí náš byt. Naho­ře bylo z nej­hor­ší­ho ukli­ze­no, ale moc víc se tam také dělat nemoh­lo. Nao­pak tu byla jis­to­ta, že ten nepo­řá­dek bude­me uklí­zet ješ­tě jed­nou — po začiš­tě­ní zed­ní­kem.

Obývák ve čtvrtek

Dohod­li jsme se tedy, že já půjdu v pátek do prá­ce, byť jsem měl naplá­no­va­nou dovo­le­nou, a namís­to toho zůsta­nu doma v pon­dě­lí, kdy by se už měly všech­ny prá­ce sku­teč­ně dokon­čit. Evi­na zůsta­ne v pátek doma a domlu­ví se s fir­mou, aby posla­li co nej­ví­ce chla­pů, jeli­kož je potře­ba se zed­ni­či­nou pohnout, mimo­cho­dem polož­ka “[high­li­ght]Zed­nic­ké začiš­tě­ní po zdvo­je­ných oknech” byla v kal­ku­la­ci vyčís­le­na na 11 452,00 Kč bez DPH.[/highlight] Ctě­ný čte­nář se tedy jis­tě nedi­ví, že jsme oče­ká­va­li sluš­nou par­tu zed­ní­ků. Jaké však bylo naše pře­kva­pe­ní, když v pátek dora­zil [high­li­ght] jeden, ano, JEDINÝ zed­ník[/highlight]. To se fir­mě Tetra­gon moc nepo­ved­lo — prav­dou je, že orga­ni­za­ce prá­ce nepat­ří mezi sil­né strán­ky této spo­leč­nos­ti, že tech­nik, s nímž jsme jed­na­li mohl být sluš­něj­ší, pře­ci jen to byla zakáz­ka za více než 100.000 a že ten jedi­ný zed­ník, kte­ré­ho nám doda­li mohl být peč­li­věj­ší — při poz­děj­ší obchůz­ce jsem obje­vil neza­kry­té sku­li­ny, meze­ry a škví­ry, hlav­ně na okně do kuchy­ně v pří­ze­mí, kte­ré mi při pře­jím­ce stav­by unik­ly — a to jsem dvě okna rekla­mo­val. No uvi­dí­me, pokud tam bude zaté­kat, máme záru­ku.

Víkend jsme tedy strá­vi­li v holoby­tě, což se hodi­lo Hemi­mu, jeli­kož měl dovo­le­no pohy­bo­vat se vol­ně po spod­ním pat­ře. V pon­dě­lí při­jel jeden mon­táž­ník, kte­rý nain­sta­lo­val žalu­zie a onen laj­dác­ký zed­ník. Kolem půl čtvr­té měli hoto­vo, pře­da­li jsme stav­bu s tím, že jsem rekla­mo­val dvě výše zmí­ně­ná okna (lož­ni­ce v pat­ře a fran­couz­ské okno v obý­vá­ku v pří­ze­mí), chy­běl para­pet do lož­ni­ce v pat­ře, kte­rý jsem objed­nal až v prů­bě­hu mon­tá­že a jed­na žalu­zie, kte­rá se při mon­tá­ži poško­di­la. Bylo při­slí­be­no, že obě chy­bě­jí­cí polož­ky budou dopl­ně­ny do kon­ce příští­ho týd­ne.

Zby­tek týd­ne a víkend jsme věno­va­li vybí­le­ní a sana­ci lož­ni­ce, dobí­le­ní špa­let oken a uve­de­ní bytu do původ­ní­ho sta­vu. S výmě­nou jsme zatím spo­ko­je­ni, uvi­dí­me, kolik se nám za zimu poda­ří ušet­řit za vytá­pě­ní. Zatím můžu říci, že zvu­ko­vě-izo­lač­ní vlast­nos­ti nových oken mě mile pře­kva­pi­ly, mys­lím, že mi příští sou­se­do­vic gár­dé­n­pár­tý už nebu­de obtě­žo­vat.

Fot­ky ze stav­by:

Next­GEN galle­ry is not installed/inactive!