Matýskův narozeninový Emejzink lejs

Letoš­ní Matýs­ko­vy naro­ze­ni­ny se poved­ly. V pátek večer při­jel Boris s rodi­nou, došli jsme si na ryby — mimo­cho­dem sil­ný záži­tek, a uži­li jsme si krás­ný víkend. Večer gri­lo­vač­ka, Kami s Miš­kou dopo­led­ne zaje­li za mam­kou, odpo­led­ne závod pro dár­ky. Děti se vyřá­di­ly v bazé­nu, pros­tě poho­da, poho­dič­ka. Domlu­vi­li jsme se, že v srpnu strá­ví Terez­ka s Ondí­kem týden u nás a potom se všich­ni pře­su­ne­me na Šuma­vu k Vydře, na Antý­gl. Moc se těším.

Máme tako­vou rodin­nou úchyl­ku, kaž­dý všed­ní den se spo­leč­ně dívá­me na Ama­zing Race, je to náš rodin­ný večer­ní­ček. Nahra­je­me si to a potom se dívá­me bez reklam, děti to hroz­ně pro­ží­va­jí. S při­bý­va­jí­cí­mi koly už mají své favo­ri­ty a upřím­ně jim fan­dí. Pro­to jsme jim při­pra­vi­li veli­ko­noč­ní závod.

K naro­ze­ni­nám jsme Maty­mu při­pra­vi­li dal­ší kolo. Závod měl cel­kem šest zastá­vek. Nej­ná­roč­něj­ší­mi úko­ly úko­ly bylo vylo­ve­ní obál­ky ze dna jeze­ra, dal­ší obál­ku musel vyko­pat z pís­ko­vé­ho lomu a pro jinou bylo nut­no vyšpl­hat na vyso­kou roz­hled­nu a potom z ní sjet po prud­kém tobo­gá­nu. Nako­nec se musel pro­táh­nout úzkým vle­zem do tem­né jes­ky­ně a tam pod divo­kou opun­cií najít poklad.

A co že to bylo v pokla­du? Poli­cej­ní kami­on z Lega, sta­veb­ni­ce robo­ta na solár­ní pohon, sada pomů­cek do ško­ly, troj­hran­né pas­tel­ky, od Ondí­ka a Terez­ky dostal vel­kou sadu Baku­ga­nů, kte­rá mu udě­la­la ohrom­nou radost.

Vše se samo­zřej­mě natá­če­lo a foti­lo. Fot­ky už jsou vyvo­la­né a při­pra­ve­né k pro­hlí­že­ní, ale video stá­le ješ­tě leží na dis­ku. Ješ­tě, že mám bráš­ku, kte­rý má ajfou­na, na kte­ré­ho natá­čel, ale taky ajpe­da, kte­rý umí to video natáh­nout na nastři­hat sko­ro sám. Díky tomu máme na jůtů­bu skvě­lé vídejo, kte­ré si může­me pus­tit. To své snad taky někdy sestří­hám…

Vídé­jó na jůtjů­bu:

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=VlqKFAACQyE&feature=g‑upl]

Tyhle rodin­né víken­dy s brá­chou se mi tuze moc líbí a fakt si je uží­vám.

Fot­ky:

Next­GEN galle­ry is not installed/inactive!

Sou­bor se sezna­mem úko­lů

Sou­bor s obál­ka­mi