Maty píše…

Slo­va a věty, kte­rá Matý­sek sám píše do Goo­gle doku­men­tů. Níže je nalin­ko­ván sou­bor, kte­rý se auto­ma­tic­ky aktu­a­li­zu­je vždy, když Maty do své­ho sou­bo­ru něco při­dá.