martan

Marťan
Mar­ťan by Andy Weir

Napí­na­vé vyprá­vě­ní, skvě­lé čte­ní. Pří­běhy McGi­ve­ra na Mar­su aneb vše se dá spra­vit izo­le­pou :-). Já už ale díky téhle kníž­ce vím, že bych, kvů­li své “šikov­nos­ti”, na Mar­su neměl šan­ci pře­žít. A pro­to tam nepoletím.

Pod­tr­ha­né pasáže:

Kaž­dý účast­ník mise měl dvě spe­ci­a­li­za­ce. Já jsem bota­nik a stroj­ní inže­nýr; v pod­sta­tě opra­vář, kte­rý si hra­je s rost­lin­ka­mi. Stro­ja­ři­na by mi moh­la zachrá­nit život, kdy­by se něco porouchalo.
Andy Weir, Mar­ťan. Kindle Edi­ti­on. loc. 173–75. Acces­sed: 5/1/2015

Moje zad­ni­ce se na pře­ži­tí podí­lí stej­ně jako můj mozek.
Andy Weir, Mar­ťan. Kindle Edi­ti­on. loc. 233–34. Acces­sed: 5/1/2015

Všech­ny sys­témy pou­ží­va­jí stan­dard­ní fil­try (Apollo 13 nám dalo důle­ži­tou lekci).
Andy Weir, Mar­ťan. Kindle Edi­ti­on. loc. 1138–39. Acces­sed: 5/2/2015

Je to brn­kač­ka. Pově­děl jsem NASA, co jsem udě­lal. Náš roz­ho­vor pro­bě­hl (zhru­ba) tak­to: Já: „Roze­bral jsem to, našel pro­blém a vyře­šil ho.“ NASA: „Blb­če.“
Andy Weir, Mar­ťan. Kindle Edi­ti­on. loc. 2224–26. Acces­sed: 5/4/2015

„Fajn, tak to zatím drž­te pod poklič­kou.“ „Já neu­mím vařit.“ „To se jen tak říká.“ „Váž­ně?“ podi­vil se Rich. „To je ale hloupý výraz.“ „Richi, zrov­na teď je s vámi těž­ká domlu­va.“ „Aha. Díky.“
Andy Weir, Mar­ťan. Kindle Edi­ti­on. loc. 2869–72. Acces­sed: 5/4/2015

Musí­me ale pro­brat něco důle­ži­těj­ší­ho: Co máš na tom dis­ku? Seri­á­ly ze 70. let, to chá­pu, pro­to­že všich­ni mají rádi chlu­pa­té lidi a obrov­ské lím­ce. Ale dis­ko? Disko?!
Andy Weir, Mar­ťan. Kindle Edi­ti­on. loc. 2993–95. Acces­sed: 5/4/2015

Závěr: Regu­lá­tor vody vůbec nepo­tře­bu­ju. Budu pít pod­le potře­by a moč a výka­ly vyha­zo­vat ven. Jo, už je to tak, Mar­se, hod­lám na tebe chcát a srát. To máš za to, že se mě v jed­nom kuse sna­žíš zabít.
Andy Weir, Mar­ťan. Kindle Edi­ti­on. loc. 3316–17. Acces­sed: 5/5/2015

V malých tla­ko­vých pro­sto­rech bývá pro­blém s toxi­ci­tou CO2. Může­me mít vše­chen kys­lík na svě­tě, ale jakmi­le se CO2 dosta­ne přes jed­no pro­cen­to, začne­te být mátož­ní. Při dvou pro­cen­tech se bude­te cítit opi­lí. Při pěti pro­cen­tech je těž­ké neztra­tit vědo­mí. Osm pro­cent vás zabije.
Andy Weir, Mar­ťan. Kindle Edi­ti­on. loc. 3336–38. Acces­sed: 5/5/2015

Pak jsem dojel pro RTG. Byl přes­ně tam, kde jsem ho nechal, v jámě čty­ři kilo­me­t­ry dale­ko. Jedi­ně idi­ot by tako­vou věc nechal u Habu. A tak jsem ho sebral a odve­zl k Habu.
Andy Weir, Mar­ťan. Kindle Edi­ti­on. loc. 3382–83. Acces­sed: 5/5/2015

Usmí­vám se od ucha k uchu. Je to úsměv člo­vě­ka, kte­rý se šťou­ral ve svém autě a neroz­bil ho.
Andy Weir, Mar­ťan. Kindle Edi­ti­on. pg. 229, loc. 3502–3. Acces­sed: 5/6/2015

střed­ní fle­xi­bil­ní kon­tej­ner na vzor­ky („uza­ví­ra­tel­ný ige­li­to­vý pytlík“)
Andy Weir, Mar­ťan. Kindle Edi­ti­on. pg. 246, loc. 3761. Acces­sed: 5/6/2015

View all my reviews