Malé, opravdu malé RSS

“Tak nám zabi­li Ríd­ra” řek­la poslu­ho­vač­ka panu Švejkovi…
“Kerý­ho Ríd­ra, paní Mülle­ro­vá?” otá­zal se Švejk, nepře­stá­va­je si masí­ro­vat kolena…

Mám web­hos­ting u spo­leč­nos­ti Wedos, o VPS zatím neu­va­žu­ji, tak­že jsem hle­dal náhra­du, kte­rou bych mohl pro­vo­zo­vat na svém webu. Záro­veň jsem chtěl, aby byly fee­dy dostup­né na table­tu, popří­pa­dě v tele­fo­nu, nej­lé­pe v dedi­ko­va­né apli­ka­ci. Nako­nec jsem našel, Nývl­tem se stal Tiny Tiny RSS. Insta­la­ce je vcel­ku jed­no­du­chá, základ­ní návod je v češ­ti­ně na ser­ve­ru Root. Nebyl bych to ale já, aby se nevy­skyt­la něja­ká ta komplikace.

 

 • Export kaná­lů přes Goo­gle Take­out, OK.
 • Stáh­nout balí­ček, roz­ba­lit a poslat ho eftýp­kem na hos­ting, OK.
 • Vytvo­řit MySQL data­bá­zi a naim­por­to­vat sché­ma, OK.
 • Modi­fi­ka­ce config.php, OK.
 • Prv­ní načte­ní rss.kuzbici.eu, ERROR. Na web­hos­tingu je v php.ini nasta­ve­no “open_basedir” na “on”, ale to nejde s TTRSS dohro­ma­dy. Pod­po­ra Wedo­su nepo­moh­la, do php.ini se nedá zasa­ho­vat. Naštěs­tí se mi poda­ři­lo najít obe­z­lič­ku. V sou­bo­ru /include/sanity_check.php zako­me­to­vat
  if (ini_get("open_basedir")) {
  array_push($errors, "PHP configuration option open_basedir is not supported. Please disable this in PHP settings file (php.ini).");
  }

Sice to prý může dělat tro­chu potí­že, ale zatím vše běží…

 • Dal­ší potíž byla s impor­tem subscriptions.xml, kdy opět vyběh­la něja­ká chy­bo­vá hláš­ka, ale import zdá se proběhl.
 • A do tře­ti­ce, apli­ka­ce Tiny Tiny RSS Rea­der pro Andro­id vytr­va­le hlá­si­la, že není zapnu­té API pro exter­ní pří­stup, ale v nasta­ve­ní bylo správ­né políč­ko správ­ně zatr­že­né. Pomoh­la až ruč­ní edi­ta­ce databáze.
 • Potom pro změ­nu hlá­si­la, že se nemů­že při­po­jit na zada­ný web. Chvil­ku trva­lo, než mi došlo, že v nasta­ve­ní ces­ty k webo­vé apli­ka­ci se musí zadat jed­nak http:// a jed­nak lomít­ko na kon­ci adre­sy. Pros­tě úpl­ně stej­ně jako je to v config.ini. Tedy ne rss.kuzbici.eu, ale http://rss.kuzbici.eu/

Od té chví­le vše funguje.

(491) Tiny Tiny RSS - Google Chrome_007