Lovci hlav (Jo Nesbo)

HeadhuntersHead­hun­ters by Jo Nesbø

My rating: 5 of 5 stars

To nej­lep­ší, spo­lu se Sně­hu­lá­kem, co jsem od Nes­ba četl. Skvě­le jsem se bavil, i když ze začát­ku mi neby­lo moc jas­né, o co vlast­ně v pří­bě­hu jde. Jakmi­le se ale pro­va­lil zají­ma­vý zdroj pří­jmů hlav­ní­ho hrdi­ny, byla to parád­ní jíz­da.
View all my reviews

Výstřižky:

  • Kdy­by byly tyhle ženy ale­spoň nein­te­li­gent­ní, jen­že ony stu­do­va­ly prá­va, infor­ma­ti­ku a ději­ny umě­ní jako sou­část péče o vlast­ní krá­su; necha­ly spo­leč­nost, aby jim finan­co­va­la roky na uni­ver­zi­tě jen pro­to, aby pak skon­či­ly jako nad­mí­ru kva­li­fi­ko­va­né hrač­ky v domác­nos­ti, a teď tu sedí a svě­řu­jí se vzá­jem­ně s tím, jak udr­žo­vat své cuk­rouš­ky při­mě­ře­ně spo­ko­je­né, při­mě­ře­ně žár­li­vé a při­mě­ře­ně cit­li­vé.
  • Dokud je k sobě koneč­ně nepři­pou­ta­jí pro­střed­nic­tvím dítě­te. A po dětech se samo­zřej­mě všech­no změ­ní, mocen­ská rov­no­vá­ha je obrá­ce­na hla­vou vzhů­ru, muž je vykas­t­ro­ván a šach mat. Děti…