Listen to the wind of changes

Je tady čas změn. Za posled­ní nece­lý rok už doce­la sluš­ný seznam. Loni v srpnu jsem změ­nil zaměst­ná­ní, před pár měsí­ci Evu pový­ši­li v prá­ci, po humor­ných dvou měsí­cích jsme +Voda­fo­ne CZ vymě­ni­li za +T‑Mobile CZ (celá sto­ry se při­pra­vu­je, bude to hod­ně výživ­né čtení).

Minu­lý týden v sobo­tu jsem udě­lal pápá +ČSOB a sta­li jsme se kli­en­ty +Air Bank (mimo­cho­dem skvě­lé roz­hod­nu­tí! Doporučujeme!).

Prá­vě pro­bí­há změ­na pojiš­ťov­ny. Dodnes jsme měli +Čes­ká pojiš­ťov­na. Oslo­vi­li jsme je s přá­ním uza­vře­ní nové, samo­zřej­mě lep­ší (pro nás samo­zřej­mě) smlou­vy. Při­šel star­ší pán a začal nám nutit úra­zo­vé pojiš­tě­ní. Jen­že to už máme a jsme spo­ko­je­ni. Že chce­me hlav­ně pojiš­tě­ní odpo­věd­nos­ti za ško­du asi nechtěl sly­šet. Vše si psal na papí­rek. Nabíd­ku prý pošle mai­lem. Nabíd­ka mai­lem došla, zde je je obsah při­lo­že­né­ho sou­bo­ru MHT:

From: <Ulo�eno v aplikaci Windows Internet Explorer 8>
Subject: Error
Date: Tue, 11 Jun 2013 18:14:57 +0200
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/html;
charset="windows-1250"
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Content-Location: https://nzp.cpas.cz/jadresazměněna_nebyla ale dostupna
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.6157

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD><TITLE>Error</TITLE>
<META content="text/html; charset=windows-1250" http-equiv=Content-Type>
<META name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.6001.23487"></HEAD>
<BODY>The system cannot find the path specified. </BODY></HTML>

Zdvo­ři­le jsme mu odpo­vě­dě­li, že nabíd­ka “The sys­tem can­not find the path spe­ci­fied. ” nás neu­spo­ko­ji­la, aby nám tedy pro­sím poslal nabíd­ku zno­vu, lépe a radost­ně­ji 🙂 Hádej­te, co dnes bylo v poš­tě… Ano, ces­ta stá­le nenalezena 🙂

Nu, ČP u nás kon­čí. Dopo­ru­čí někdo sluš­nou pojiš­ťov­nu na pojiš­tě­ní domác­nos­ti a odpo­věd­nos­ti za ško­dy? Díky za tipy…

Ješ­tě bude­me měnit okna a čeká nás nej­spíš také “výběr­ko” na nové­ho doda­va­te­le ply­nu a elektřiny.