Koss Porta Pro — slušný oddíl

Koss Porta ProPřed lety jsem si udě­lal radost a kou­pil si nové Por­ty, po té, co mi ode­šly sluš­né She­nhe­i­se­ry. Koss Por­ta Pro má doži­vot­ní záru­ku, tak­že vám je opra­ví nebo vymě­ní kdy­ko­liv se vám na nich něco podě­lá, nebo si je podě­lá­te sami.

Ty moje utr­pě­ly prv­ní vel­ké zra­ně­ní od Kačen­či­na zakrslé­ho krá­lí­ka. Pře­kou­sl kabel k mušli, hajz­lík jeden. Ten­krát jsem drá­tek sle­to­val, pro­to­že jsem nemohl najít ští­tek s čís­lem k regis­tra­ci, na jejímž zákla­dě se uplat­ňu­je ta doži­vot­ní záru­ka. Před něja­kou dobou pře­sta­la pra­vá mušle hrát úpl­ně. Před krát­kou dobou jsem našel ten ští­tek s čís­lem k regis­tra­ci, na jejímž zákla­dě se uplat­ňu­je ta doži­vot­ní záru­ka. Tak jsem je zare­gis­tro­val a asi týden po tom ode­slal na adre­su ser­vi­su. To bylo 26. 2. 2014. Zpět jsem je dostal o nece­lé tři týd­ny poz­dě­ji, 11. 3. 2014. Pro­ve­de­na záruč­ní opra­va, prý 🙂 No nic, slu­chát­ka jsou zpět, opra­ve­ná, vymě­ně­ny kom­plet obě mušle a pří­vod­ní kab­lík. Taky moli­ta­ny. Dobír­ka 0 korun, tak­že hood­ně dob­rý…