Kolem Černé

Rela­tiv­ně krát­ká a nená­roč­ná pro­cház­ka kolem říč­ky Čer­ná, klid­nou kra­ji­nou prak­tic­ky bez lidí. Sle­du­je­me nauč­nou stezku, kte­rá nás pro­ve­de pod zří­ce­ni­nou hra­du Sokol­čí, kdo chce najít zde ukry­tou keš­ku bude se muset vydrá­pat až naho­ru. Krpál je to sluš­ný, stej­ně jako výhled ze zho­ra. Ten si ale moc neu­ži­je­te, máte-li s sebou kro­mě geo­ro­bot­ka i geopsa. Jedi­ným řeše­ním je potom při­vá­zat oba dva k jed­no­mu stro­mu a nevní­mat žalost­né volá­ní a kňučení.

Štěnata
Ště­na­ta

Kolem řeky je dost míst, kde je mož­né se zasta­vit a tře­ba si opéct buř­tí­ky nebo si uva­řit dobrou kávič­ku z moka kon­vič­ky :-).  Ces­ta je rela­tiv­ně dob­ře zna­če­ná, tedy až na jed­no mís­to, a sice “U Dubu”, kde je potře­ba si dát pozor na to, kudy vede čer­ve­ná — pozor na prak­tic­ky všech ofi­ci­ál­ních pla­ce­ných mapách pro Gar­min je čer­ve­ná stez­ka zna­če­na špat­ně — je vede­na po “koň­ské ces­tě”, ve sku­teč­nos­ti ale čer­ve­ná kopí­ru­je nauč­nou stezku, jak je správ­ně zane­se­no na OSM mapách. Na těch ale zase, jak je vidět, dost cest chybí.

Tak­že U Dubu jsme se postup­ně vyda­li na obě stra­ny, abychom zjis­ti­li, že správ­ně je tře­tí ces­ta, kte­rá v reá­lu neby­la vidět, i když pod­le GPS tam být muse­la. Poma­lič­ku obchá­zí­me spo­lu s řekou Hra­dišťský vrch, abychom došli k mís­tu, kde je vod­ní elek­trár­na, napro­ti ní býva­lá dět­ská léčeb­na a nad ní vil­ka, kte­rá jako­by z okna vypadla vil­ce dědeč­ka z filmu/seriálu Satur­nin. Za ní se dáme prud­ce vle­vo a do kop­ce, abychom se po něja­kých šede­sá­ti výš­ko­vých met­rech dosta­li na les­ní ces­tu, kte­rá nás po chvil­ce dove­de na roz­ces­tí. Je prak­tic­ky jed­no, kte­rou ces­tou se dáme, pro­to­že všech­ny tři vedou zpět dolů k řece. Nám nad hla­va­mi ale zača­lo divo­ce bou­řit, a pro­to jsme si vybra­li tu nej­krat­ší a rych­le sešli zase dolů. Celá pro­cház­ka měla asi sedm a půl kilo­me­t­ru a zabra­la nám oprav­du mír­ným tem­pem i s hle­dá­ním kešek a kou­pá­ním psa asi tři hodin­ky. Tři ze čtyř 4KvonRoudné, kte­ří se vycház­ky zúčast­ni­li ji doporučují.