KD Hájná hora 2013

Stej­ně jako v před­cho­zích dvou letech i ten­to rok strá­vil Matý­sek týden se svým oblí­be­ným Path­fin­de­rem na let­ním tábo­ře na Háj­né Hoře nad Vim­per­kem. V nedě­li jsme si ho měli pře­vzít a poté strá­vit v tábo­ře celý týden spo­leč­ně s něko­li­ka přá­te­li a jejich rodi­na­mi. Jen­že nějak se nám poved­lo „pro­kau­čo­vat” ter­mí­ny a na nedě­li jsme byli při­hlá­še­ni na kraj­skou výsta­vu psů v Týně nad Vlta­vou. Po absol­vo­vá­ní výsta­vy jsme se s Kač­kou a Hemim při­po­ji­li k dru­hé polo­vi­ně rodi­ny — Eva totiž odje­la s Kyse­lo­vic, aby Maty nebyl v tábo­ře sám (nako­nec stej­ně ani nevě­děl, že tam s ním mamin­ka byla :-)).

Původ­ní plán byl, že zůsta­ne­me do stře­dy, dovo­le­né už moc nezbý­vá, a tak je tře­ba šet­řit kaž­dý den. Ale v den, kdy jsme Maty­ho na tábor při­vez­li a já po roce zno­vu uvi­děl tu lou­ku, lehl jsem si před stan, Hemi ved­le mě, kou­kal jsem na mra­ky a najed­nou mi bylo jas­no, že tu chci strá­vit celý týden. Naštěs­tí můj zaměst­na­va­tel a nad­ří­ze­ný nemá s udě­lo­vá­ním dovo­le­né pro­blém, na roz­díl od magis­trá­tu, já mohl zůstat s dět­mi, ale Evi­na se muse­la ve stře­du večer vrá­tit do pid­li­vi­za­ce a jít ve čtvr­tek a v pátek do prá­ce, aby se k nám v pátek odpo­led­ne opět při­po­ji­la. Pro­ži­li jsme tu tedy krás­ný týden plný poho­dy, kli­du a výle­tů. A hlav­ně jsme byli s dob­rý­mi lid­mi. A s Hemim.

..zbloudilých do polévky.....zblou­di­lých do polév­ky…

Byť to na úvod­ní foto­gra­fii nevy­pa­dá, je celý tábor posta­ven na lou­ce se sklo­nem mož­ná něja­kých 15—20°. Je to kla­sic­ký “tvr­dý” tábor s pol­ní kuchy­ní (dnes se v ní ohří­vá užit­ko­vá voda), pod­sa­do­vý­mi sta­ny, vojen­skou umý­vár­nou v lese a s pra­vý­mi nefal­šo­va­ný­mi kadi­bud­ka­mi vyrov­na­ný­mi v řadě pěk­ně ved­le sebe. Letos se nám dosta­lo neče­ka­né­ho kom­for­tu a roz­maz­lo­vá­ní v podo­bě osvět­le­ných kadi­bu­dek. Elektři­na je k dis­po­zi­ci na jedi­ném mís­tě a sice v pře­prav­ním kon­tej­ne­ru, kte­rý zde už roky plní funk­ci kuchy­ně a v pří­pa­dě kádéč­ka i vel­mi vytí­že­né nabí­je­cí sta­ni­ce.

Eva nám vybra­la stan ved­le toho Matýs­ko­va, na fot­ce levé dva kraj­ní sta­ny, a Kač­ka sdí­le­la stan s Karol­kou Han­za­lů. Pro Hemi­ho jsme při­vez­li klec, jeli­kož jsme netu­ši­li, jak to bude s jeho pohy­bem a spa­ním. Nako­nec se uká­za­lo, že klec vůbec nepo­tře­bu­je­me — Hemi se pohy­bo­val zce­la vol­ně a spal s námi ve sta­nu.

...Mechov...…Mechov…

Byl to poho­do­vý a klid­ný týden, během něhož jsem si úžas­ně odpo­či­nul. Matýs­ko­vy tep­lo­ty v dru­hé polo­vi­ně týd­ne (od stře­deč­ní­ho veče­ra) nám děla­ly sta­ros­ti, a tak jsme ve čtvr­tek zásta­li v tábo­ře, aby si synek dopo­či­nul a nabral nové síly. Tep­lo­ty se ale urput­ně drže­ly dál, i přes usi­lov­nou a výbor­nou pomoc od Han­ky Han­za­lo­vé a její svě­le vyba­ve­né lékár­nič­ky. Nako­nec jsme ale nad tep­lo­ta­mi zví­tě­zi­li a moh­li tak zůstat až do nedě­le. po návra­tu domů už Matý­sek žád­né tep­lo­ty neměl. V při­lehlém lese si děti posta­vi­ly úžas­nou ves­nič­ku, kte­rou pojme­no­va­li Mechov. Její stav­bou a vylep­šo­vá­ním trá­vi­ly vel­kou vět­ši­nu vol­né­ho času. Během týd­ne jsme se podí­va­li na mís­ta nám už zná­má (Vchy­nic­ko-tetín­ský pla­veb­ní kanál, Hauswald­ská kap­le (GCYK94)) na mís­ta dosud nena­vští­ve­ná (Velhar­ti­ce — GC2A4NA) i na mís­ta dopo­sud opo­mí­je­ná, avšak o to více pře­kva­pi­vší (Kun­ž­wart — GCXT3R). Po návra­tu leh­ké jíd­lo, odpo­či­nek, večer tábo­rák. Poča­sí nám vyšlo parád­ně, neby­lo žád­né hor­ko, ale nepr­še­lo. Jen k ránu asi moh­lo být o pár stu­pín­ků více, pře­ce jen 5° C už je pro vět­ši­nu lidí málo.

<

p style=“text-align: jus­ti­fy”>

Exportovat jako KML pro Google Earth/Google MapyOtevři samostatnou mapu na celé obrazovceVytvoř QR kód pro samostatnou mapu na celé obrazovceExportovat pro GeoJSONExportovat pro GeoRSSExportovat jako ARML pro Wikitude Augmented Reality-prohlížeče
KD2013

načí­tám mapu — pro­sím čekej­te…

Vláč­ky v Husin­ci: 49.052073, 13.988037
Velhar­ti­ce: 49.263260, 13.399539
Zří­ce­ni­na Kun­žvart: 48.920833, 13.709444
marker icon
Navigovat Otevři samostatnou mapu na celé obrazovce Exportovat jako KML pro Google Earth/Google Mapy
Vláč­ky v Husin­ci
Úžas­né mašin­ky na zahra­dě rodin­né­ho domu

http://fotky.kuzbici.eu/index.php?/category/475
Husi­nec — Měst­ský Úřad, Pro­ko­po­vo náměs­tí, Husi­nec, Čes­ká repub­li­ka
marker icon
Navigovat Otevři samostatnou mapu na celé obrazovce Exportovat jako KML pro Google Earth/Google Mapy
Velhar­ti­ce
Velhar­ti­ce Cast­le, Velhar­ti­ce, Čes­ká repub­li­ka
marker icon
Navigovat Otevři samostatnou mapu na celé obrazovce Exportovat jako KML pro Google Earth/Google Mapy
Zří­ce­ni­na Kun­žvart
Kun­žvart, Stráž­ný, Čes­ká repub­li­ka
[themify_button style=“red xlar­ge embos­sed” link=“http://fotky.kuzbici.eu/index.php?/category/479” target=“_blank” ]Fotky[/themify_button] [themify_button style=“red xlar­ge embos­sed” link=“http://fotky.kuzbici.eu/index.php?/category/475” target=“_blank” ]Vláč­ky v Husinci[/themify_button]