Jednoduchý uploader

Při pro­čí­tá­ní fóra na root.cz jsem nara­zil na super apli­ka­ci, uplo­a­der. Co tenhle malin­ký php open-sour­ce pro­jekt umí? Pod­le názvu lze odha­do­vat, že umí něco někam nahrát. A to je přes­ně ono. Potře­bu­ji někam do fóra nebo na FB dát link na fot­ku nebo jaký­ko­liv jiný sou­bor, kte­rý zatím nemám na svém webu — jed­no­du­še přes webo­vý pro­hlí­žeč, tře­ba z tele­fo­nu. netře­ba spouš­tět ftp apli­ka­ci. Navíc nahrá­ní čeho­ko­liv na web pomo­cí toho­to udě­lát­ka zvlád­ne prak­tic­ky kaž­dý, tře­ba i moje žena 🙂

UploaderVývoj apli­ka­ce sice skon­čil, je mož­né ji fork­nout na GitHu­bu, ale stá­va­jí­cí ver­ze fun­gu­je dob­ře. Insta­la­ce jed­no­du­chá, kon­fi­gu­ra­ce tak­též. Tro­chu jsem dola­dil čes­kou ver­zi. U nás je dostup­ná na http://kuzbici.eu/schranka, nezkou­šej­te to, poža­du­je se hes­lo. Po jeho zadá­ní se obje­ví veli­ce jed­no­du­ché roz­hra­ní, kte­ré je vidět na sním­ku vle­vo — po klik­nu­tí na obrá­zek se ten­to zvět­ší. Jed­no­du­ché, rych­lé, ele­gant­ní řeše­ní.