Jak stáhnout fotky z Picasy

Zalo­žil jsem tako­vý rodin­ný dení­ček onli­ne na www.kuzbici.eu a postup­ně bych tam chtěl pře­su­nout všech­ny fot­ky ze všech mož­ných webo­vých gale­rií. Vět­ši­nu fotek mám samo­zřej­mě na dis­ku, ale dvě gale­rie ne a ne v počí­ta­či najít. Upra­vo­vat zno­vu z RAWu se mi nechce. Naštěs­tí jsem již dří­ve fot­ky nahrál na Goo­gle+ a to zna­me­ná, že jsou ulo­že­ny v mé Pica­se. Bohu­žel z Pica­sy je mož­né je stáh­nout pou­ze pomo­cí apli­ka­ce pro Win­dows, a pro­to­že jedu na Linu­xu, mám smůlu. Tak­že nezbý­vá než hle­dat něja­ký jiný způ­sob než sta­ho­vat jed­nu fot­ku pro dru­hé jed­not­li­vě “přes pra­vé tlačítko”.

Goo­gle naštěs­tí umož­ňu­je uži­va­te­lům, aby si všech­na svá data moh­li stáh­nout. V pří­pa­dě  fotek a Pica­sy je postup následující:

  1. Při­hlá­sí­me se do Google+
  2. Klik­ne­me na šipeč­ku ved­le pro­fi­lo­vé fotky
  3. Klik­ne­me na Account
  4. Klik­ne­me na Data liberation
  5. Klik­ne­me na Down­lo­ad your Pica­sa Web Albums photos

Všech­ny fot­ky z Pica­sy se nám zaba­lí do jed­no­ho ZIPu, kte­rý si poslé­ze může­me stáh­nout. Vlast­ně to fun­gu­je stej­ně jako když sta­hu­je­me něko­lik sou­bo­rů z Goo­gle Dri­ve (dří­ve Goo­gle dokumentů).