Jak připojit samba share v Linuxu

Potřebujeme

apt-get install samba4
apt-get install cifs-utils

Příkazy

mount -t cifs //raspberry/knihovna -o username=user,password=urPassword /mnt/share

Nebo na Ada­mo­vi

mount -t smbfs -o username=user,password=urPassword //raspberry/knihovna /mnt/share

Při­po­mín­ky od pří­te­le:

Tvůj pří­kaz ze zápis­ku má vel­ký nedo­sta­tek — do pří­ka­zo­vé řád­ky ani do žád­né­ho skrip­tu bych hes­lo nepsal. Vol­bu “password=…” vynech, na hes­lo budeš dotá­zán.

Lep­ší je ale např. v domov­ským adre­sá­ři vytvo­řit slož­ku .cifs a v ní sou­bor cifs_passwd s obsa­hem:

domain=MYDOMAIN
username=MYUSERNAME
password=MYPASSWORD

Prá­va ke slož­ce i sou­bo­ru nastav na 600 pomo­cí “chmod ‑R 600 .cifs”.

Slož­ku pak při­po­jíš pří­ka­zem

mount -t cifs //raspberry/knihovna -o credentials=.cifs/cifs_passwd /mnt/share

Pokud bys chtěl slož­ku při­po­jo­vat auto­ma­tic­ky po při­hlá­še­ní, postu­puj pod­le návo­du na https://wiki.ubuntu.com/MountWindowsSharesPermanently

Ve tvém pří­pa­dě by pak mohl být v sou­bo­ru ~/.pam_mount.conf.xml v sek­ci “Volu­me defi­ni­ti­ons” řádek:


Mís­to MY_GID musíš dopl­nit čís­lo sku­pi­ny uži­va­te­le. Něco jako %(GROUP) bohu­žel nefun­gu­je. Sou­bor s uži­va­tel­ským jmé­nem a hes­lem už pak nepo­tře­bu­ješ, ale nema­zal bych ho, bude se ti hodit, kdy­bys potře­bo­val slož­ku při­po­jit a odpo­jit ruč­ně nebo v něja­kém skrip­tu.

S.