Jak nainstalovat soubor img do Mapsource

Pře­vza­to z Geo­Ji­hu, seznam sepsal Pitivo.
  1. Nejdří­ve si obstarám: 
  2. V apli­ka­ci GMap­Tool najde­me zálož­ku Files: Add Files a načtu ode­mknu­tý img soubor
  3. Na zálož­ce Opti­ons: Appe­ran­ce – Sys­tem, Lan­gu­age – Sys­tem, zaškrt­ne­me Ver­bo­se out­put a vlo­ží­me umís­tě­ní sou­bo­ru cgpsmapper.exe
  4. Na zálož­ce Split klik­nu­tím na polož­ku Direc­to­ry zadá­me umís­tě­ní insta­la­ce mapy (nej­lé­pe je zadat c:\garmin\ a tam vytvo­ří­me sou­bor s mapou), Cre­a­te – files for Map­sour­ce, zaškrt­ne­me Com­pi­le pre­view map, do Map­set name napí­še­me jmé­no mapy, zaškrt­ne­me Set map­set FID a do FID napí­še­me 1. Do PID dopl­ní­me ID mapy (pokud ho neví­me, tak si něja­ké čtyř­míst­né čís­lo vymys­lí­me – jenom pozor, aby neby­lo shod­né s něja­kou již nain­sta­lo­va­nou mapou, o tom se pře­svěd­čí­me v adre­sá­ři C:\Garmin\FAM_XXXX).
  5. Klik­ne­me na Split all, tím se nám vytvo­ří adre­sář s roz­ba­le­ný­mi mapa­mi tam, kam jsme určili.
  6. V nain­sta­lo­va­ném adre­sá­ři s mapou spus­tí­me install.bat
  7. Na kon­ci potvr­dí­me insta­la­ci jakou­ko­liv klávesou