Jak nahodit internet bez klikátka

Upgra­de Crun­chban­gu se nepo­ve­dl, skon­čil jsem na pří­ka­zo­vém řád­ku, xka nena­běh­nou. Potře­bu­ji se při­po­jit k inter­ne­tu, abych mohl stáh­not chy­bě­jí­cí balíč­ky a upgra­de dokončit.

sudo nano /etc/network/interfaces

a při­dat řádky:

auto eth0 iface
iface eth0 inet dhcp

Restart sítě:

sudo /etc/init.d/networking restart

Alter­na­tiv­ní způ­sob pro pří­pad neúspěchu:

sudo ifdown eth0
sudo ifup eth0