Jak jsme malovali

Původ­ně jsme chtě­li malo­vat až o prázd­ni­nách, ale mam­ky kama­rád jel slu­žeb­ně do Pra­hy a tak nám svo­jí dodáv­kou při­ve­zl nový gauč tro­chu dřív. Mam­ka s tať­kou si ale řek­li, že nebu­de­me čekat do prázd­nin s gau­čem v gará­ži a tak si mam­ka vza­la dovo­le­nou a během dvou dnů sme postup­ně vykli­di­li všech­ny skří­ně a polič­ky. Ve stře­du už sme vyná­še­li sta­rý gauč, stě­ho­va­li a při­krý­va­li skří­ně a na večer už tať­ka míchal bar­vu a my zača­li malo­vat. Matý­sek dostal “na sta­rost” polo­vič­ní stě­nu a hez­ky si to patlal. Pak tať­ka začal stě­nu  malo­vat čoko­lá­do­vě hně­dou barvou.

Fotky

[nggalle­ry id=11]