Gmail kalendáře v Playbooku

Jak jsem si v tabletu BlackBerry PlayBook nastavil na synchronizaci vícero Google kalendářů

Gmail kalendáře v Playbooku
Gmail kalen­dá­ře v Playbooku

Před něja­kou dobou jsem si kou­pil Blac­kBer­ry Pla­y­Book, skvě­lý to tablet. Záhy jsem začal řešit pro­blém se syn­chro­ni­za­cí všech svých Goo­gle kalen­dá­řů, kte­ré pou­ží­vám — je jich cel­kem osm, zatím. Stan­dard­ně se totiž po při­dá­ní účtu u Goo­gle syn­chro­ni­zu­je pou­ze hlav­ní kalen­dář a všech­ny ostat­ní jsou igno­ro­vá­ny. Syn­chro­ni­zač­ní pro­fi­ly našich mobil­ních zaří­ze­ní jsou ulo­že­ny na adre­se m.google.com/sync. Pokud na ni při­stou­pí­me z počí­ta­če nebo ze stan­dard­ní­ho pro­hlí­že­če na Pla­y­boo­ku, uvi­dí­me nej­spí­še pou­ze chy­bo­vé hlá­še­ní. Na webu crackberry.com jsem našel návod, kte­rý celý pro­blém vyře­šil k mé napros­té spo­ko­je­nos­ti. Pát­ral jsem ješ­tě troš­ku dále a zjis­til, že celý pro­ces může­me vyře­šit jen za pomo­ci naše­ho Pla­y­boo­ku a počí­tač nebu­de­me vůbec potřebovat.

Desek kroků k synchronizaci

  1. Z AppWorl­du si stáh­ne­me apli­ka­ci Sim­ple Brow­ser (free).
  2. Při­hlá­sí­me do své­ho Goo­gle účtu.
  3. V Sim­ple Brow­se­ru změ­ní­me iden­ti­fi­ka­ci naše­ho table­tu na iPho­ne. (Settings –> Set User Agent). Je to dru­há polož­ka v menu Settings. iPho­ne zde bohu­žel uve­den není, ale může­me pou­žít nasta­ve­ní pro iPad.
  4. V pro­hlí­že­či pře­jde­me na adre­su m.google.com/sync. Pokud by se obje­vi­la zprá­va, že apli­ka­ce Goo­gle Sync bohu­žel není ve vašem zaří­ze­ní pod­po­ro­vá­na, tak pros­tě jen pře­pne­me do ang­lič­ti­ny a strán­ku obnovíme.
  5. V tom­to oka­mži­ku bychom už měli Pla­y­book vidět na sezna­mu zařízení.
  6. Nyní je čas vypnout v pro­hlí­že­či JavaScript (Settings –> JavaScript Ena­bled –> nezaškrtnuto)
  7. V sezna­mu zaří­ze­ní vybe­re­me Playbook
  8. V adres­ním řád­ku pře­je­de­me až na jeho samot­ný konec a změ­ní­me hod­no­tu =fal­se na =true a strán­ku obnovíme.
  9. Voi­la, vidí­me své kalen­dá­ře! Zaškrt­ne­me ty, kte­ré chce­me syn­chro­ni­zo­vat a nasta­ve­ní uložíme.
  10. Pokud se syn­chro­ni­za­ce nespus­tí sama, je zapo­tře­bí buď chví­li počkat nebo ji spus­tit ruč­ně. V mém pří­pa­dě trva­lo asi 5 minut, než se Pla­y­book začal synchronizovat.
Zdroj: http://crackberry.com/how-sync-multiple-gmail-calendars-your-blackberry-playbook