Instalace digikam

DigikamDostat do počí­ta­če posled­ní ver­zi digi­ka­mu se uká­za­lo jako doce­la vel­ká výzva. Tak­že, abych neza­po­mněl, můj milý deníč­ku. Nej­pr­ve je potře­ba při­dat správ­ný repo­zi­tář, obec­ně se dopo­ru­ču­jí dva:

philip5/extras
phi­li­p5/­ku­bun­tu-bac­kports

tedy

sudo apt-add-repository philip5/extras
sudo apt-add-repository philip5/kubuntu-backports

Jen­že na dvou sys­té­mech, kde jsem zkou­šel digi­kam nain­sta­lo­vat se stej­ně nain­sta­lo­va­la sta­rá ver­ze ze sys­té­mo­vé­ho repo­zi­tá­ře.

Nako­nec se uká­za­lo, že v Min­tu je potře­ba zvý­šit pri­o­ri­tu u obou nově při­da­ných repo­zi­tá­řů. Tak­že

sudo nano etc/apt/preferences.d/official-extra-repositories.pref file

a při­dat tyto řád­ky

Package: *
Pin: release o=LP-PPA-philip5-extra
Pin-Priority: 700
Package: *
Pin: release o=LP-PPA-philip5-kubuntu-backports
Pin-Priority: 700

A potom už jen aktu­a­li­zo­vat seznam balíč­ků a nain­sta­lo­vat digi­kam v posled­ní ver­zi.