Incontra Il mio nome è Luigi Scoiattolo…

Incon­tra lo Lui­gi Sco­i­at­to­lo. Lui­gi è un coni­g­lio e lui non è un ingeg­ne­re. Oh, non si capis­ce per­ché è Lui­gi? Beh, è sempli­ce, lui è pic­co­lo … Nien­te? OK, hai vis­to i film Cars? Eh? Sta arri­van­do? Ben fat­to! Fantastico!

Cosa? Non si otti­e­ne lo sco­i­at­to­lo? Non aspet­to ha uno? … Vede­te … Bene!

Ingeg­ne­re? Oh, dai, devi esse­re ceca a capi­re questo …

Si van­no d’accordo …

Z pohledu ženy, aneb “Jak to vlastně bylo?” 🙂

Den po té, co nám ode­šla Ari­na a Maty pla­kal a pla­kal, jsem se ráno pta­la kole­gy­ně, jejíž muž je vete­ri­nář, zda neví o něja­kém pej­sko­vi. Bra­li bychom v té chví­li asi coko­li, co má chlu­py, 4 nohy a je to milé a pří­tul­ně chlu­pa­té. Dosta­lo se mi oka­mži­té odpo­vě­di: “A nechceš krá­lí­ka?” Kole­gy­ně mě donu­ti­la se na ně jít podí­vat do naše­ho úřed­ní­ho archi­vu, kde čeka­li na odnos do zve­ri­me­xu. Byli to krá­li­ci chov­ní, s rodokme­nem, jen tak nějak “kazo­ví”, když ti stra­ka­tí nemě­li teč­ky na správ­ných mís­tech. Nej­pr­ve jsem tvr­dě odo­lá­va­la a drže­la své­ho minu­lé­ho pro­hlá­še­ní že “žád­né­ho krá­lí­ka domu už nechci!” Nevy­dr­že­la jsem, ani Vlá­ďa nevy­dr­žel a do půl hodi­ny jsem domů tele­fo­no­va­la dětem, zda nechtě­jí krá­líč­ka.. Za dal­ší nece­lou hodi­nu byly obě děti u mě v prá­ci, s kra­bi­cí od bot vystla­nou natr­ha­ným lupením.

Per­ché Sco­i­at­to­lo? Per­ché semb­ra un po ‚come uno scoiattolo.

A tak máme krá­lí­ka. Děti si nako­nec vybra­ly toho čer­né­ho, stra­káč se jim nelí­bil. Maty si moc přál krá­li­čí­ho klu­ka, ale neví­me, zda to kluk je. Po něko­li­ka růz­ných vari­an­tách jmen přes Kevin na počest fil­mu Vzhů­ru do oblak, kde hlav­ní hrdi­na zjis­til, že pták ktré­ho hle­da­li a říka­li mu Kevin je vlast­ně hol­ka a nako­nec jí říkal Kevi­na, přes Fera­ri, kdy se Kačen­ka chtě­la chu­bit tím, že máme doma čer­né fera­ri, se děti usnes­ly na jmé­ně Lui­gi (nako­nec pod­le fil­mu Auta).

A tak máme krá­lí­ka. Dal­ší zážit­ky nás s ním čeka­jí a jen dou­fám, že nám při­ne­se hod­ně rados­ti — hlav­ně utrá­pe­né­mu Matýs­ko­vi, kte­rý stá­le testkní po Ari­ně, ale jak sám pro­hlá­sil, ale­spoň má doma něja­ké zvířátko.

Meet Lui­gi the Squirrel. Lui­gi is a rab­bit and he is not an engi­neer. Oh, you don’t under­stand why he is called Lui­gi? Well, it’s sim­ple, he is small… Nothing? OK, have you seen the movie Cars? Huh? Is it coming? Well done!

What? You don’t get the squirrel? Does­n’t he look like one? … You see…

Engi­neer? Oh, come on, you have to be Czech to under­stand this…