Huawei Ascend G300 Rooting

Kač­ka dosta­la k před­mi­nu­lým váno­cům tele­fon Hua­wei G300, čímž se sta­la drži­tel­kou dvou prven­ství: jed­nak měla nej­mo­der­něj­ší a nej­rych­lej­ší tele­fon v naší domác­nos­ti (já měl v té době HTC Desi­re a Eva svou bílou Xpe­rii X8) a jako jedi­ná ho nemě­la root­nu­tý. Což jí neva­di­lo. Pak ale postup­ně pře­sta­lo sta­čit úlo­žiš­tě v tele­fo­nu a při­šla nová pamě­ťo­vá kar­ta (8 GB) a v posled­ní době už tele­fon jen padal, a pokud nepa­dal, vle­kl se jako šnek. A tak sou­hla­si­la s rootem.

Tele­fon má upgra­de na Jelly Bean a base­band 2030, tak­že roo­to­vá­ní se ode­hra­je dle násle­du­jí­cí­ho scénáře:

 1. Tele­fon odpo­jí­me od počí­ta­če, pokud je připojen.
 2. Jde­me do  Nasta­ve­ní -> Apli­ka­ce -> Vývoj a zaškrt­ne­me “USB debugging”
 3. Tele­fon (zno­vu) při­po­jí­me k počí­ta­či. Nepři­po­ju­je­me ho jako úlo­žiš­tě USB.
 4. Stáh­ne­me balí­ček Down­lo­ad g300-root-linux.zip.
 5. Roz­ba­lí­me ho.
 6. Spus­tí­me ter­mi­nál a pře­jde­me do adre­sá­ře “Root for G300 Linux”.
 7. Nasta­ví­me v něm obsa­že­ný skript jako spus­ti­tel­ný a spus­tí­me ho:
  chmod +x root-g300.sh
  sudo ./root-g300.sh
 8. Tele­fon se restar­tu­je a měli bychom mít root.

Původ­ní návod je zde.