Gillette NEW Tech

1LBfipdNa Auk­ru jsem si vši­ml staré­ho holi­cí­ho stroj­ku, kte­rý byl v nabíd­ce s mod­rou plas­to­vou kra­bič­kou pod názvem “HOLENÍ — FASAN — STARÉ — 55 g” (http://bit.ly/1ARgNoU) s popi­sem

“MÁM PRO VÁS STARÉ HOLENÍ — 55 g. ( BEZ KRABIČKY ) , DÉLKA — 8,2 cm , ROZMĚRY KRABIČKY — 3 x 2,8 x 9,3 cm , STAV NÁLEZOVÝ — VIZ FOTO”.

Našel jsem si o znač­ce Fasan něja­ké infor­ma­ce a vyšlo z toho, že to byla němec­ká fir­ma vyrá­bě­jí­cí tzv. “slant” holi­cí stroj­ky zhru­ba do kon­ce dru­hé svě­to­vé vál­ky. Na prv­ní pohled se z fotek u inze­rá­tu neda­lo moc poznat, zda je to oprav­du slant. Spí­še to vypa­da­lo, že není. Ale dal jsem si auk­ci do sle­do­va­ných a čekal. Nikdo do posled­ní vte­ři­ny nepři­ho­dil a já bohu­žel také ne, neboť jsem si na konec auk­ce vzpo­mněl asi tři minu­ty po jejím skon­če­ní. Ihned jsem pro­dej­ce kon­tak­to­val a domlu­vil se, že mi stro­jek pošle za vyvo­lá­va­cí cenu plus poš­tov­né, cel­kem tedy 160 Kč.

Balí­ček dora­zil v pon­dě­lí odpo­led­ne. Na prv­ní pohled bylo jas­né, že to není slant stro­jek. Byl celý zčer­na­lý a zane­se­ný nechut­ně sil­nou vrst­vou nechut­ných nečis­tot. A já začí­nal mít tako­vý zvlášt­ní pocit, že se mi mož­ná poved­lo kou­pit něco neče­ka­né­ho. Na hře­be­nu se nejas­ně pro­sví­ta­lo pově­do­mé logo. Po leh­kém očiš­tě­ní vatou na špej­li se potvr­di­lo, že je to oprav­du Gillet­te. Zpo­čát­ku neby­lo ani zřej­mé z jaké­ho kovu je vyro­ben, a tak jsem při násled­ném čiš­tě­ní postu­po­val vel­mi opa­tr­ně.

Čištění

Ješ­tě ten večer jsem se pus­til do čiš­tě­ní. Nej­pr­ve jsem ho namo­čil do hor­ké vody s vel­kým množ­stvím sapo­ná­tu. Asi po půl hodi­ně jsem hru­bou stra­nou hou­bič­ky na nádo­bí opa­tr­ně očis­til vrch­ní nános špí­ny, až začal pro­sví­tat kov. Násle­do­va­lo kou­pá­ní v octo­vé láz­ni. Pak při­šel na řadu zub­ní kar­tá­ček s pas­tou na zuby, kte­rým jsem opa­tr­ně odstra­nil dal­ší vrst­vu špí­ny až jsem se dostal na kov. Dob­ré dvě hodi­ny jsem peč­li­vě a opa­tr­ně jed­not­li­vé díly šmrd­lal tím zub­ním kar­táč­kem jako ucho před při­jí­ma­čem vojen­ské zácho­dy. Poda­ři­lo se mi odstra­nit vět­ši­nu špí­ny, něco ale ješ­tě ulpí­va­lo mezi zuby hře­be­nu a také v dráž­kách na ruč­ce. Stro­jek tedy puto­val do hrn­ce s hor­kou vodou a sko­ro hodi­nu jsem ho vařil, v dru­hé půl­ho­di­ně jsem vyva­ře­nou vodu dopl­nil stej­ným množ­stvím octa. Zbyt­ky špí­ny se per­fekt­ně roz­mo­či­ly a násle­do­va­la posled­ní abra­ziv­ní část, kdy jsem zub­ní pas­tou odstra­nil posled­ní zbyt­ky nečis­tot. Závit v ruč­ce jsem vyčis­til vatou na špej­li s pří­dav­kem zub­ní pas­ty. Nako­nec ješ­tě jed­no vyva­ře­ní a vyleš­tě­ní jele­ni­cí.

Rozměry a hmotnost

Dél­ka stroj­ku: 87
Dél­ka ruč­ky: 77
Prů­měr ruč­ky: 11,1
Dél­ka hře­be­nu: 41
Šíř­ka hře­be­nu: 20
Hloub­ka zubu: 25
Hmot­nost stroj­ku: 59
Hmot­nost ruč­ky: 27
Hmot­nost hře­be­nu: 17
Hmot­nost hla­vy: 15

Identifikace

Pod­le infor­ma­cí z webu http://bit.ly/1ARgP05 měly všech­ny stroj­ky Gillet­te vyrá­bě­né do roku 1904 do 1921 vyra­že­né séri­o­vé čís­lo, mode­ly delu­xe měly séri­o­vá čís­la mezi lety 1921 a 1931 (s výjim­kou obdo­bí 1927–28). Čís­la byla vyra­že­na na hor­ní stra­ně hře­be­nu někdy ale také the inner barrel. Mezi roky 1931 a 1951 se žád­ná séri­o­vá čís­la neu­vá­dě­la. Ozna­čo­vá­ní bylo obno­ve­no až v roce 1951 a vlast­ně pře­vza­lo sys­tém pou­ží­va­ný na čepel­kách už někdy od roku 1931 – tedy kód, kte­rý v sobě skrý­val ozna­če­ní roku a čtvrt­le­tí výro­by.

Můj stro­jek žád­né séri­o­vé čís­lo nemá, tak­že je jas­né, že musí spa­dat někam mezi roky 1931 a 1951. Na hře­be­nu stroj­ku jsou ale vyra­že­na tři čís­la paten­tů, kte­rá jas­ně uka­zu­jí, že tato hla­va je z řady NEW, kte­rá se zača­la vyrá­bět v roce 1932 a pou­ží­va­la se až do začát­ku dru­hé svě­to­vé vál­ky, kdy byla nahra­ze­na hla­vou s reli­éfem dia­man­tu — loga spo­leč­nos­ti, jak ji zná­me prak­tic­ky dnes.

Jsou tu ale dvě zvlášt­nos­ti.

Tou prv­ní jsou dvě díry v hře­be­nu navíc. Jak jsme se shod­li s maji­te­li těch­to stroj­ku na Badger&Blade, jde s jis­to­tou o “home impro­ve­ment” čili kutil­ský zásah. Zřej­mě měl maji­tel i hla­vu ze star­ší řady, kte­rá měla dva typic­ké kolí­ky po obou stra­nách, a chtěl ji z něja­ké­ho důvo­du pou­ží­vat i s tím­to hře­be­nem.

Dru­hou zvlášt­nos­ti je ruč­ka toho­to stroj­ku. Je to tzv “Tech” ruč­ka, kte­rá se nej­ví­ce pou­ží­va­la ve váleč­né pro­duk­ci, ovšem v kom­bi­na­ci s “dia­man­to­vym” hře­be­nem. Na webu mr-razor. com jsem našel jeden dva stroj­ky v kom­bi­na­ci jakou mám já, tedy hře­ben NEW a ruč­ka Tech. V tom pří­pa­dě by se jed­na­lo o doce­la rarit­ní zále­ži­tost. Ane­bo je to pros­tě sklá­dač­ka. Maji­tel měl tři stroj­ky, Old type (hla­va), NEW (hře­ben) a Tech (ruč­ka) a posklá­dal si z nich jedi­neč­nou kom­bi­na­ci, kte­rá mu vyho­vo­va­la.

Za sebe musím říci, že tenhle mini­mál­ně 74 let sta­rý stro­jek je mým nej­ob­lí­be­něj­ším. Skvě­le se drží, per­fekt­ně klou­že po tvá­ři, je ohrom­ně poho­dl­ný a rozu­mí si s napros­tou vět­ši­nou čepe­lek, kte­ré mám. Při kaž­do­den­ním hole­ní je vel­mi jem­ný, cit­li­vý ale při­tom důklad­ný. Záro­veň ale nemá pro­blém zvlád­nout stej­ně lehce i čtyř­den­ní str­niš­tě.

Navíc je tu ta jeho tajem­ná his­to­rie. Člo­věk se pro kaž­dém hole­ní nebrá­ní myš­len­kám na to, kdo se kdy s tím­to stroj­kem holil, kolik maji­te­lů měl, jak se dostal až do našich kon­čin, jak skon­čil v kra­bič­ce od úpl­ně jiné­ho stroj­ku…

[themify_button style=“large red” link=“http://fotky.kuzbici.eu/index.php?/category/593” target=“_blank” ]Fotogalerie[/themify_button]
Powered by Jour­ney.

from Tum­blr http://bit.ly/1LBfipf
via IFTTT