Enderova hra

Enderova hra (Enderova sága, #1)Ende­ro­va hra by Orson Scott Card

My rating: 4 of 5 stars

Ende­ro­va hra. Kníž­ka, kte­rou jsem se po letech vrá­til k mému nej­mi­lo­va­něj­ší­mu žán­ru, sci-fi. A byl to šťast­ný návrat, radost­ný. Záro­veň ale straš­li­vě bolest­ný, dojem­ný. Kdo kníž­ku četl, pocho­pí, kdo neče­tl, urči­tě by si ji pře­číst měl, pro­to­že tak jako ve všech skvě­lých sci-fi pří­bě­zích, to sci-fi je jen kuli­sa. Ty pra­vé pří­běhy se ode­hrá­va­jí v lidech…

Prv­ní hod­no­ce­ní bylo pěti hvěz­dič­ka­mi, ale po pře­čte­ní prv­ní kníž­ky tzv. stí­no­vé řady musím ale­spoň jed­nu hvěz­dič­ku ubrat. Fazo­lek Ender’s Sha­dow je pros­tě mno­hem lep­ší. A to jsem měl a mám Ende­ra oprav­du rád…