Hasičský tábor

Hned prv­ní den prázd­nin začal Maty­mu hasič­ský tábor. Děti spa­ly ve vlast­ních sta­nech v bažant­ni­ci v blíz­kém Pla­vu. Pod­mín­ky cel­kem spar­tán­ské, ale to ke správ­né­mu tábo­ru pat­ří. Ten samý den jsme ješ­tě Kač­ku dovez­li do Vyš­ší­ho Bro­du, kde si domlu­vi­la pár dní u tety a strejdy. Tak nám zača­la man­žel­ská dovo­le­ná. Ve stře­du to ale Evi­na nevy­dr­že­la a vola­la vedou­cí tábo­ra, jak jsou děti na tom. Ten týden byl totiž extrém­ně bouř­ko­vý a kaž­dý den jsme si zaži­li ale­spoň jed­nu a pár jich bylo fakt výživ­ných. Vše ale bylo v napros­tém pořád­ku. Když jsme si pro něj v sobo­tu při­je­li, dozvě­dě­li jsme se oprav­du zají­ma­vé věci. Maty byl na hasič­ském tábo­ře a byl tam za hvězdu a šaš­ka prv­ní veli­kos­ti. Nej­vět­ším kama­rá­dem byl Jižík, domně­lý vrs­tev­ník Matýs­kův, ale vyklu­bal se z něj mini­mál­ně dva­nác­ti­le­tý “kla­cek” :-).

Kro­mě toho  při­šel Maty o čepi­ci, za vel­mi podiv­ných a ne zce­la vyjas­ně­ných okol­nos­tí, kdy dle jed­né ver­ze se potá­pě­li i navzdo­ry záka­zu a pod­le dru­hé ver­ze čepi­ce pouš­tě­li po vodě a závo­di­li, komu dopla­ve dále. Maty byl jas­ným vítě­zem, pro­to­že čep­ky ostat­ních čtyř závod­ní­ků jed­na z vedou­cích vylo­vi­la.

Na závěr tábo­ra všich­ni vedou­cí svor­ně šišla­li jako Matý­sek a náram­ně si to uží­va­li. Matý­sek si tábor veli­ce užil, když jsme pro něj při­je­li byl sice špi­na­vý a poští­pa­ný, ale napros­to v poho­dě. Příští rok prý poje­de zase 🙂

For­ky z tábo­ra bohu­žel nemá­me.