Hammond’s humble house aneb Pat a Mat staví boudu

Tak se k nám v dru­hé polo­vi­ně pro­sin­ce nastě­hu­je nový spo­lubyd­lí­cí, Ham­mond Hek­tor z Letín­ské kovár­ny. Se ště­ně­tem jsme původ­ně počí­ta­li až na jaro, ovšem jeli jsme se oneh­dá podí­vat na choďáč­ky do blíz­ké Besed­ni­ce a tam jsme dosta­li tip na cho­va­tel­skou sta­ni­ci Z Letin­ské kovár­ny. Podí­va­li jsme se na strán­ky a to byla chy­ba. Měli štěňa­ta. Vol­ná. A fot­ky na webu. Kon­tak­to­va­li jsme cho­va­te­le, jest­li bychom se moh­li při­jet podí­vat. Moh­li. Za týden byli vol­ní už jen dva psí­ci. Z kovár­ny. Zna­me­ní. Cena dob­rá. Hod­ně dob­rá. Psi cvi­če­ni jako záchra­ná­ři. Domlu­ve­no. Zamlu­ve­no. Šťast­ni jako ble­chy. Sta­ví­me bou­du. A o tom ten­to pří­spě­vek bude.

[quo­te cite=“Dave Ber­ry, Ruko­věť správ­né­ho chla­pa, pg. 38, loc. 572. Kindle Edi­ti­on” class=“”]Nejsem manu­ál­ně o nic zruč­něj­ší než ústřice.[/quote]

Pro­to­že jsme se ště­ně­tem počí­ta­li až na jaro, nemá­me pro Ham­mon­da při­pra­ve­né byd­le­ní. Musí­me to tedy vyře­šit během jed­no­ho měsí­ce a před Váno­ci samo­zřej­mě co nej­lev­ně­ji. Na jiho­zá­pad­ním kon­ci zahra­dy máme sta­rou bodu, kte­rá kdy­si dáv­no slou­ži­la jako kur­ník a poz­dě­ji jako klu­bov­na pro Matýska. Vnitř­ní roz­mě­ry jsou 200 x 125 cm, výš­ka cca 175 cm. Co takhle vesta­vět bou­du dovnitř? Pej­sek tak bude mít záro­veň i kotec a my ušet­ří­me za obvo­do­vé “zdi­vo”. Po vymě­ře­ní a základ­ním pro­poč­tu vyšly vnitř­ní roz­mě­ry na 125 x 110 x 75 cm. To bude sluš­ný bej­vák pro dospě­lé­ho psa, ale pro ště­ně je to pros­tě moc vel­ké. Před­ní stě­na tedy bude posou­va­cí a bouda tak se ště­ní­kem poros­te. Základ­ní vnitř­ní roz­měr lož­ni­ce na začá­tek bude 60×60 cm, výš­ka 75 cm. Vcho­do­vé otvo­ry do kot­ce a samot­né bou­dy už budou při­pra­ve­ny na dospě­lé­ho psa, tedy s roz­mě­ry 60×38 cm.

Stav­ba zabra­la dvě krát­ká zim­ní odpo­led­ne a dvě vel­mi chlad­ná zim­ní dopo­led­ne. Prv­ní odpo­led­ne nákup mate­ri­á­lu a pří­pra­va pod­la­hy. Obě boč­ní dlou­hé stě­ny při­pra­ve­ny, zad­ní stra­na také, namon­to­vá­ny během dru­hé­ho odpo­led­ne. V sobo­tu 15.12.2012 při­šel čas na čel­ní stě­nu a prv­ní část stře­chy. V nedě­li potom dru­há část stře­chy, sesta­ve­ní bou­dy a dola­dě­ní detai­lů a pro­blé­mů vznik­lých při stavbě.

Na stav­bu sem pou­žil MFP des­ky pero-dráž­ka, tre­fil jsem na akci ve FoxIn­te­ri­ér, deska o roz­mě­rech 2500×600×15 mm vyšla na 167 korun, dále hra­no­ly 40×60 mm o dél­ce 4000 mm (naře­za­né na 2x 1250 mm a 2x 750 mm), běž­ný metr za 11 kaček, poly­sty­ren, cel­kem 6 m2. Něja­ké ty vru­ty, asi stov­ka. Cel­kem vyšel mate­ri­ál asi na 2000 kč.