Geocaching

4kvonroudneS geo­ca­chin­gem jsme zača­li v roce 2006. Keš­ky pro nás nikdy neby­ly hon­bou za čís­ly nebo FTF ale, zejmé­na zpo­čát­ku, inspi­ra­cí a zdro­jem cílů k rodin­ným vycház­kám, výle­tům a poz­dě­ji i dovo­le­ným. Také byly dobrou moti­va­cí pro děti, aby na něja­ký ten výlet s námi šli. S postu­pem doby a roz­ma­chem GC mezi mudlov­skou veřej­nos­tí se ale také rapid­ně zve­dl počet zalo­že­ných keší. Napří­klad ke dni 23.8.2010 bylo v okru­hu 5 km od našich domá­cích sou­řad­nic evi­do­vá­no 111 keší. Dnes je jich 201! Je tedy jas­né, že zají­ma­vá mís­ta už musí člo­věk hod­ně vybí­rat, nicmé­ně, stá­le je spous­ta zají­ma­vých a pěk­ných míst, kte­rá jsme ješ­tě nenavštívili.

Místa, na která rádi vzpomínáme

Za těch pár let samo­zřej­mě máme pár míst/kešek, na která/é rádi vzpo­mí­ná­me a je-li to v našich mož­nos­tech, tak se ta ně i rádi vrátíme.

[simnor_columns structure=“50|50”][simnor_col position=“a”][list style=“arrow”]
 • Rechle nad Mal­ší (GC1CH64) — krás­ný výhled na řeku, mís­to má tako­vou spe­ci­fic­kou atmosféru.
 • Šif­ra mis­tra Matma­ta (GC1904N) — spous­ta běhá­ní a luš­tě­ní, lámá­ní si hla­vy. Ale také vrcho­va­tě sran­dy, nad­še­ní a adre­na­li­nu. Když tohle píšu, usmí­vám se 🙂
 • Posled­ní plav­ba pirá­ta Vloč­ky (GC1M62M) — Jed­na z našich prv­ních, nád­her­ná příroda.
 • Kotek (GCTWFY) — fas­ci­nu­jí­cí mís­to nad Vlta­vou, jed­na z našich prv­ních, nale­ze­na ješ­tě bez GPS.
 • Série Kou­ty — jed­no mís­teč­ko hez­čí než dru­hé, zapo­me­nu­té, ale nád­her­né kouty 🙂
 • Série ABECEDA — v ble­dě­mod­rém to, co pla­tí u série Kouty.
 • Po sto­pách rytí­ře Cal­de­ro­na (GC1TE7C) — děla­li jsme s dět­mi ale bez mamin­ky. Jed­na z našich top 10. Dlou­há pro­cház­ka, úžas­né úko­ly a luš­tě­ní. Děti to moc bavi­lo a všich­ni jsme si do sytos­ti užili.
 • Vel­ký a Malý Tisý (GC1F9HZ) — střed­ně dlou­há mul­ti­na po bře­zích dvou tichých ryb­ní­ků, na pod­zim spous­ta hub — jed­no z míst, kam se rádi vracíme.
 • Pla­ta­no­vá alej Pro­ti­vín (GCXD7Z) — nápad, nápad, nápad… 🙂 Podob­ný jsme vidě­li tře­na na Vrši­či ve Slo­vin­sku (GC1Z2GW)
[/list][/simnor_col][simnor_col position=“b”][list style=“arrow”]
 • Rechle nad Mal­ší (GC1CH64) — krás­ný výhled na řeku, mís­to má tako­vou spe­ci­fic­kou atmosféru.
 • Šif­ra mis­tra Matma­ta (GC1904N) — spous­ta běhá­ní a luš­tě­ní, lámá­ní si hla­vy. Ale také vrcho­va­tě sran­dy, nad­še­ní a adre­na­li­nu. Když tohle píšu, usmí­vám se 🙂
 • Posled­ní plav­ba pirá­ta Vloč­ky (GC1M62M) — Jed­na z našich prv­ních, nád­her­ná příroda.
 • Kotek (GCTWFY) — fas­ci­nu­jí­cí mís­to nad Vlta­vou, jed­na z našich prv­ních, nale­ze­na ješ­tě bez GPS.
 • Série Kou­ty — jed­no mís­teč­ko hez­čí než dru­hé, zapo­me­nu­té, ale nád­her­né kouty 🙂
 • Série ABECEDA — v ble­dě­mod­rém to, co pla­tí u série Kouty.
 • Po sto­pách rytí­ře Cal­de­ro­na (GC1TE7C) — děla­li jsme s dět­mi ale bez mamin­ky. Jed­na z našich top 10. Dlou­há pro­cház­ka, úžas­né úko­ly a luš­tě­ní. Děti to moc bavi­lo a všich­ni jsme si do sytos­ti užili.
 • Vel­ký a Malý Tisý (GC1F9HZ) — střed­ně dlou­há mul­ti­na po bře­zích dvou tichých ryb­ní­ků, na pod­zim spous­ta hub — jed­no z míst, kam se rádi vracíme.
 • Pla­ta­no­vá alej Pro­ti­vín (GCXD7Z) — nápad, nápad, nápad… 🙂 Podob­ný jsme vidě­li tře­na na Vrši­či ve Slo­vin­sku (GC1Z2GW)
[/list][/simnor_col][/simnor_columns]

Vybavení

Soft­ware: GSAK, Gar­min Map­sour­ce a Base­camp, Open­Ca­ching, QLandkarteGT,

Hard­ware: Gar­min Ore­gon 300, HTC Desi­re, dří­ve Nokia E71 s GPS jednotkou

Naše statistiky

[advanced_iframe securitykey=“da39a3ee5e6b4b0d3255bfef956018” src=”/wp-content/uploads/geocaching/statistics/stats1.html”]