Fünfunddreißig — 816

Sou­čás­tí plá­nu pět­a­tři­cít­ky je psa­ní deníč­ku. Kaž­dý den si zazna­me­nám, kro­mě růz­ných postře­hů a myš­le­nek, i co jsem sně­dl a kolik jsem toho vypil. A prá­vě, když jsem dneš­ní pří­děl kalo­rií zapi­so­val, uvě­do­mil jsem si, jak málo jsem toho vypil. Za celý den jen kon­vič­ka čaje v prá­ci. Doma potom sko­ro nic. Kro­mě kávy. A pak mě bolí hla­va, zrov­na jako teď.

No tak vida, prv­ní pozna­tek a pří­nos pět­a­tři­cít­ky je tu.

Dneškem, nebo spí­še zítř­kem počí­na­je naje­du na sys­tém 816. Tedy osm hodin jíd­la a šest­náct hodin půstu. Je to jeden ze způ­sobů, jak půst držet. Dneska jsem napo­sle­dy jedl v půl devá­té (zmrz­li­nu), tak­že dal­ší jíd­lo si dám až za 16 hodin, tedy ne dří­ve než ve 12:30. A potom budu mít osm hodin na to, abych jedl co hrdlo ráčí. Jsem hod­ně zvě­da­vý, jak mi kolem jed­né hodi­ny bude…