Hammondky

Pro­mě­ny naše­ho nové­ho čle­na rodi­ny, oso­bi­té­ho pří­sluš­ní­ka rodu canis, nezdol­né­ho bojov­ní­ka s ruč­ní­kem a neú­nav­né­ho lov­ce míčů, nesmi­ři­tel­né­ho trha­če vše­ho, co se jen tak vol­ně pova­lu­je na zahra­dě, chlu­pa­té­ho a stat­né­ho holom­ka Ham­mon­da Hek­to­ra z Letín­ské kovár­ny. Prv­ní fot­ka je z návštěvy u cho­va­te­le, pana Perout­ky v době, kdy teh­dy ješ­tě Hek­to­ro­vi byly dva měsí­ce. Galle­rie se postup­ně roz­růs­tá je auto­ma­tic­ky gene­ro­vá­na. Časem tedy může její načí­tá­ní tro­chu trvat.

Fotky