Filmy za pade…

Vstupenka
Vstu­pen­ka

Kino Kot­va při­pra­vi­lo veli­ce zají­ma­vou a popu­lár­ní akci. V rám­ci Fil­má­nie byly vstu­pen­ky na vybra­né fil­my za 50 korun kus. Není to úžas­né? Shléd­li jsme spo­leč­ně čes­ký film Tři brat­ři (až na Maty­ho, kte­ré­mu se film líbil, to pro nás všech­ny bylo zkla­má­ní), Eva a já potom ješ­tě špa­něl­ský film Divo­ké his­tor­ky a děti Tuč­ňá­ky z Madagaskaru.

Byl to fajn fil­mo­vý víkend. Po zkla­má­ní posled­ním fil­mem Jana Svě­rá­ka jsme si doma pus­ti­li Jízdu, abychom si při­po­mně­li, že kdy­si uměl nato­čit pěk­ný a zají­ma­vý film.