Export z Google map do KML

Jak vyex­por­tu­je­me tra­sy a body z \goo­gle map do KML?

  1. Zob­ra­zit mapu, jak potřebujeme
  2. Klik­ne­me na iko­nu “Odkaz” (řetěz)
  3. Vybe­re­me “Pas­te link in email or IM”.
  4. Na konec odka­zu vlo­ží­me &output=kml. Celou adre­su potom zko­pí­ru­je­me do adres­ní řád­ky pro­hlí­že­če a stisk­ne­me Enter
  5. Daná mapa se ulo­ží pod názvem maps.kml

Zdroj: http://www.gearthblog.com