Evropská výstava chodských psů

Díky Kar­lo­vi Perout­ko­vi a všem dotče­ným za orga­ni­za­ci prv­ní Evrop­ské výsta­vy chod­skýc psů‬. Bylo úžas­né vidět tolik choďá­ků pohromadě.Odchodili jsme si kruh a skon­či­li, stej­ně jako drti­vá vět­ši­na, s hod­no­ce­ním VD. Udě­la­li jsme si také pár fotek s nastá­va­jí­cí­mi nevěsta­mi a šupajdi­li zpět směr Vim­perk, neb jsme si odsko­či­li z dovo­le­né na Šuma­vě, kte­rou trá­ví­me s par­tou kama­rá­dů ve skaut­ském tábo­ře. Hemi byl za posled­ní týden pěk­ně uta­ha­ný, pro­to­že od brz­ké­ho rána si nej­pr­ve hra­je s tlu­pou dětí ve věku od 2 do 13 let, potom hlí­dá par­tu asi 30 lidí na výš­la­pech po horách a večer musí hlí­dat celý tábor, abychom byli všich­ni v bez­pe­čí.