eReading

Dnes ráno mi při­šel email od “manage­ra komu­ni­ka­ce” toho­to knih­ku­pec­tví. Paní manager­ka mi píše:

Dob­rý den,

ráda bych se Vás zepta­la jako význam­né­ho zákaz­ní­ka eReading.cz a čte­ná­ře  e‑knih na infor­ma­ci, zda-li dělá­me v eReading.cz vše pod­le Vašich před­stav. Nebo hůř, zda-li nedě­lá­me něco špat­ně, když Vás již del­ší dobu  u nás neza­u­ja­la žád­ná e‑kniha ?

Za (urči­tě cen­nou) radu bych Vám ráda věno­va­la jed­nu kni­hu zdar­ma dle Vaše­ho výbě­ru (pošle­te link na kon­krét­ní titul z kata­lo­gu www.eReading.cz). Pře­dem Vám moc­krát děku­ji za celý team eReading.cz.

S pozdra­vem Paní Nebu­du Jme­no­vat

Podob­né mar­ke­tingo­vě zou­fa­lé akce mi při­jdou nesmír­ně trap­né. Kdy­by mís­to toho napsa­li: “Hele, dlou­ho jsi u nás nic nekou­pil, tak co kdy­bys zase něco utra­til a mi ti k tomu dáme jed­nu kníž­ku grá­tis.” Šel bych do toho. Emai­ly jako ten výše zmí­ně­ný oby­čej­ně rov­nou mažu. Ale dnes ráno mám dobrou nála­du, uží­vám si den dovo­le­né sám doma jen se psem, tak jsem odpo­vě­děl:

Dob­rý den,

inu, jsou i jiná knih­ku­pec­tví, jejichž nabíd­ka je pro mne mož­ná atrak­tiv­něj­ší 🙂 V posled­ní době jsem napří­klad shá­něl a naku­po­val Kena Folle­ta (7 knih) a Haruki­ho Mura­ka­mi­ho (3 kni­hy), Wil­li­a­ma Gol­din­ga (3 kni­hy), Joh­na Updi­ka (4 kni­hy) nebo Rober­ta Ruar­ka. Ani jeden z těch­to auto­rů není ve vaší nabíd­ce. Tak­že pro mne není aktu­ál­ní nabíd­ka pří­liš zají­ma­vá. Posled­ní čty­ři titu­ly, jež jsem u vás zakou­pil byly pro mou dce­ru.

Přes­to i ve vaší nabíd­ce se najde řada zají­ma­vých titu­lů, kte­ré by asi stá­lo za to si pře­číst, ale nej­spí­še niko­liv je vlast­nit. Do čteč­ky si kupu­ji kni­hy, k nimž se chci vra­cet, mnoh­dy i titu­ly, jež mám v knihov­ně v leti­tých papí­ro­vých vydá­ních z dob, kdy napří­klad Updi­kův “krá­lík” stál 28 korun čes­ko­slo­ven­ských. Ovšem drti­vá vět­ši­na dneš­ní pro­duk­ce je prů­to­ko­vá zába­va, papí­ro­vé kni­hy toho­to typu jsem vždy dával do antikva­ri­á­tu nebo puto­va­ly dále po kama­rá­dech a zná­mých, ovšem e‑knihu dále pro­dat nesmím — nesmír­ný nesmy­sl, z hle­dis­ka čte­ná­ře.
Jis­tým řeše­ním jsou půj­čov­ny e‑knih, jako napří­klad ta vaše. Jen­že. V naší rodi­ně jsou čty­ři čteč­ky Kindle, a pro ně vaše výpůjč­ky nefun­gu­jí. Vel­ká chy­ba, IMHO.
Závě­rem, když už jsem se tak roze­psal, což jsem původ­ně vůbec neměl v plá­nu, mi dovol­te vyjá­d­řit údiv nad tím, že zákaz­ní­ka, kte­rý si u vás kou­pil něja­kých 20 titu­lů za nece­lé 2000 korun pova­žu­je­te za význam­né­ho. Tady mi něco říká, že s vaší obchod­ní poli­ti­kou asi není něco v pořád­ku. Ane­bo vůbec nejsem význam­ným zákaz­ní­kem, a váš email je jen poně­kud cha­bým mar­ke­tingo­vým poku­sem při­vést mě zpět. Věř­te, že až vaše nabíd­ka, kte­rou pra­vi­del­ně sle­du­ji, bude obsa­ho­vat titul zají­ma­vý pro mne či jiné čle­ny mé rodi­ny, rád jej u vás zakou­pím.
S pozdra­vem
Vla­di­mír Kuz­ba