Enderův stín

Ender's Shadow (Ender's Shadow, #1)Ender’s Sha­dow by Orson Scott Card

My rating: 5 of 5 stars

Po dokon­če­ní dočte­ní kníž­ky Ender’s Game (Ende­ro­va hra) jsem byl totál­ně roze­bra­ný. Zhru­ba od polo­vi­ny pří­bě­hu jsem konec tušil a hro­zil se toho, jak se mé tuše­ní napl­ňu­je. Úchvat­ná kníž­ka. Dočte­no, pát­rám, zda autor napsal něja­ké pokra­čo­vá­ní. Napsal. A nejen pokra­čo­vá­ní. Také tzv. stí­no­vou sérii, kte­rá má roz­ví­jet “ved­lej­ší” posta­vy z Ende­ro­vy hry. Jest­li mě konec EH dostal, tak začá­tek ES byl doslo­va masa­krem. Už už jsem se chstal, že čte­ní nechám, pro­to­že popis pod­mí­nek živo­ta dětí na Zemi jsem pros­tě neměl žalu­dek. Ale něco mi říka­lo vydrž, bude hůř…

Teď po dočte­ní prv­ní stí­no­vé kníž­ky si říkám, že jsem ji měl mož­ná číst jako prv­ní, že by to bylo zají­ma­vé. Ale vzá­pě­tí si uvě­do­mu­ji, že v tako­vém pří­pa­dě bych EH asi vůbec nedo­če­tl. Při­pa­da­la by mi totiž nudná.

Tak­že jak dál? Ender in Exi­le nebo Sha­dow of the Hege­mon?