Drang nach fünfunddreißig

Vyhla­šu­ji taže­ní Na pět­a­tři­cít­ku. Cílem je dostat se do sta­vu zhru­ba před dese­ti lety, kdy jsem ješ­tě uměl číst a psát. Počí­tat jsem neu­měl nikdy, tady není co obno­vo­vat. Zjiš­ťu­ji totiž, že nejen že nečtu, ale ani psát už poma­lu neu­mím… Ang­lič­ti­na jde do háje, o zdra­ví ani nemluvě. Pro­čež vyhla­šu­ji tím­to pozi­tiv­ně omla­zo­va­cí pro­gram “Tou­ha po pět­a­tři­cít­ce”, v mezi­ná­rod­ním ozna­če­ní Drang nach fün­fun­d­d­re­ißig. Ne, to není slin­tá­ní po něja­ké MILF, ale tou­ha vrá­tit se ale­spoň čás­teč­ně do sta­vu před zhru­ba dese­ti lety, kdy jsem byl ješ­tě mla­dý, chyt­rý, zdra­vý, štíh­lý a krás­ný :-). Zásad­ní body toho­to pro­gra­mu jsou:

 • Zhub­nout — v prv­ní fázi je cílo­vou metou méně než 100 kg, v dru­hé fázi se chci dostat na méně než 85 kg. Prv­ní fáze by měla být dokon­če­na do dvou měsí­ců, tedy do kon­ce úno­ra, dru­há fáze ide­ál­ně do kon­ce roku 2015. Mezi povo­le­né pro­střed­ky pat­ří napří­klad i tyto dras­tic­ké metody: 
 • Zno­vu zís­kat ztra­ce­né doved­nos­ti, zejmé­na:
  • schop­nost se sro­zu­mi­tel­ně vyja­d­řo­vat pís­mem i slo­vem. Hlav­ně tím pís­mem, tedy. S tím sou­vi­sí i dal­ší dvě dovednosti: 
   • čitel­ný ruko­pis — umět napsat ale­spoň stra­nu A4 ruko­pis­ně, bez pomo­ci počí­ta­če, aniž by mě bole­la ruka, aniž by mě to straš­li­vě sra­lo, aniž bych …
   • psa­ní na stroji/klávesnici bez častých pře­kle­pů (to jsem nikdy pořád­ně neu­měl, rych­lost by ješ­tě jakž­takž šla, ale těch pře­kle­pů a opra­vo­vá­ní…) To byl jeden z důvo­dů, proč jsem se roz­ho­dl, že si začnu psát jaký­si “dení­ček”. Pros­tě kaž­dý den si zku­sím něja­kým způ­so­bem zaznamenat.
 • Číst, číst, číst — musím pros­tě více číst, tak­že kaž­dý den si pře­čtu kni­hu. Ide­ál­ní bude, pokud si kaž­dou pře­čte­nou kni­hu zapíšu. To samé se dá konec­kon­ců dělat i s fil­my a už to vlast­ně něja­kou dobu dělám, i když ne řád­ně a pravidelně.