Downgrade Spotify

matt-icons_software-installer-downgradeNový kli­ent Spo­ti­fy sto­jí za prd, a pod­le ohla­sů nejen na Linu­xu. Jak se tedy vrá­tit ke star­ší ver­zi? Pře­svěd­če­me se, že v sezna­mu soft­wa­ru máme zdroj

deb http://repository.spotify.com stable non-free

pokud ano, pak nej­pr­ve odin­sta­lu­je­me novou ver­zi

sudo apt-get purge spotify-client

a násled­ně nain­sta­lu­je­me ver­zi star­ší, kte­rá je v repo­zi­tá­ři jme­no­vi­tě uve­de­na

sudo apt-get purge spotify-client

A to je vše, přá­te­lé 🙂