Domácí filmová, seriálová a hudební zábava za pár kaček

Před něja­kou dobou jsem se náho­dou dostal k Raspber­ry Pi a napsal o tom pár řádek. Uká­za­lo se, že se tahle pidi­destič­ka dá pou­žít jako pře­hrá­vač médií, sice ne nej­rych­lej­ší, ale pou­ži­tel­ný. Odka­zo­va­ný člá­nek je ale už více než 14 měsí­ců sta­rý a já o rok moud­řej­ší :-). Jak tedy malin­ka fun­gu­je dnes a co se změ­ni­lo?

Tak pře­de­vším, někdy začát­kem dub­na 2013 jsem se náho­dou dostal k výpro­de­ji počí­ta­čů z jed­né fir­my a poved­lo se mi zís­kat dva kous­ky Leno­vo 8160-W45 s pro­ce­so­rem Pen­ti­um 4, 3,4 GHz, gigem pamě­ti, 160 GB dis­kem a licen­cí na WinXP, pozor, za celých 100 Kč za kus. S DPH pro­sím… Kom­py jsou z roku 2006, tak­že mají něco za sebou, ale šla­pou skvě­le — na jed­nom je Linux Mint a slou­ží jako desktop v dět­ském poko­ji a z dru­hé­ho jsem udě­lal tako­vý malý servřík…

V hlav­ních rolích:

 • Asus WL-500­gP v2 s fir­m­warem Toma­to Fir­m­ware 1.28.0005 102 ND USB Big-VPN — Rou­ter není tře­ba měnit, spo­leh­li­vý, sta­bil­ní, síť je rych­lá.
 • 3x note­book, 1x desktop, 2x tablet, 4x Kindle a 3x tele­fon — počet při­po­je­ných zaří­ze­ní se nám dost zvět­šil, nicmé­ně rou­ter vše zvlá­dá.
 • Raspber­ry Pi typ B
 • TV Thomp­son, 72 cm, CRT, 2x SCART, 1x RCA, 1x S‑VIDEO, stá­ří asi 10 let
 • DVD pře­hrá­vač Pana­so­nic (SCART)
 • DVB‑S rece­i­ver Top­field (SCART)
 • Sony STR-DB 720 QS, pocti­vý tři­nác­ti­letý kus elek­tro­ni­ky
 • repro sou­stava 5+1, hlav­ní repro IQ; cen­ter, subwo­o­fer a sate­lity Heco, znač­ko­vé mědě­né kabe­ly o prů­měru 5 mm, na znač­ku se mě neptej­te, doza­du nepo­le­zu
 • Deko­dér DTS a AC3 sig­ná­lu (dx.com, kou­pen ale z dru­hé ruky na auk­ru)
 • IBM P4
 • 2TB disk Ver­ba­tim Sto­re ‚n‘ Save
 • XTrend 9500 with openP­LI 3.0 and WD10EZRX 1 TB HDD — linu­xo­vý sate­lit­ní pří­jí­mač
 • Sharp LC-46LE830E — 42″ tele­vi­ze pou­ží­va­ná vlast­ně jen jako zob­ra­zo­va­cí panel

Na raspber­ry běží vět­ši­nou Ope­nE­lec, vyzkou­šel jsem i Rasp­bi­an a Xbi­an, je to cel­kem jed­no, na sla­bém HW mali­ny se člo­věk zázra­ků nedo­čká. Pro­blémy jsou zejmé­na:

 • poma­lé roz­hra­ní XBMC i se vše­mi mož­ný­mi opti­ma­li­za­ce­mi
 • chy­bě­jí­cí digi­tál­ní zvu­ko­vý výstup — tele­vi­ze sice má HDMI vstup ale nemá deko­dé­ry
 • asi dva­krát došlo k poško­ze­ní file sys­te­mu na USB, na němž byl sys­tém nain­sta­lo­ván

Cel­ko­vě se toto řeše­ní dá pou­ží­vat, obraz je vel­mi pěk­ný, zvuk už bohu­žel méně. Ovlá­dá­ní je veli­ce poho­dl­né buď pomo­cí dál­ko­vé­ho ovlá­dá­ní (CEC) nebo přes apli­ka­ce Yat­zee na andro­i­dím tele­fo­nu nebo table­tu. Medi­ál­ní sou­bo­ry jsou ulo­že­ny na “ser­ve­ru” posta­ve­ném z výše zmí­ně­né­ho počí­ta­če IBM P4 přes NFS. Stej­ný ser­ver zajiš­ťu­je i auto­ma­tic­ké sta­ho­vá­ní nových dílů seri­á­lů pomo­cí kom­ba Sabnzbd+ a Sic­kbeard, kte­ré­mu sekun­du­je Cou­ch­po­ta­to pro auto­ma­tic­ké vyhle­dá­vá­ní a sta­ho­vá­ní fil­mů. Ser­ver se zapí­ná jen v pří­pa­dě potře­by, vět­ši­nou večer. Poma­lost roz­hra­ní XBMC mě ale nako­nec doved­la k tomu, že jsme jako mul­ti­me­di­ál­ní cen­t­rum zača­li pou­ží­vat náš sate­lit­ní rece­i­ver. Ale to už je jiná pohád­ka…