Desetiměsíční

[sin­gle­pic id=3695 w=320 h=240 float=left]Pomalu se nám blí­ží Hemí­ko­vy roč­ní naro­ze­ni­ny a já jsem ješ­tě nese­psal udá­los­ti a zážit­ky z jeho desá­té­ho měsí­ce.

Že jsme zača­li cho­dit na cvi­čák do Kap­li­ce k Jir­ko­vi Císa­řo­vi, to už jsem psal v minu­lém pří­spěv­ku. Při naší dru­hé, nebo tře­tí návštěvě se Hemi chtěl sezná­mit s mohut­ným postar­ším “vlčá­kem”, kte­rý tam hlí­dal auto a svou paní. Že prý by se moh­li sezná­mit poví­dá paní na můj dotaz. Tak­že jde­me blíž, Hemi si chce poten­ci­o­nál­ní­ho nové­ho kámo­še, jde blíž a v tu chví­li, napros­to bez varo­vá­ní má NO na krku. Sun­dat ho z Hemi­ho jí dá dost prá­ce a já začí­nám mít strach. Na prv­ní i dru­hý pohled ale na krku nic není a za chví­li začí­ná­me výcvik. Po pří­jez­du domů, při hra­ní, zaje­du Hemi­mu do srs­ti na krku a mám prs­ty od krve. Po odhr­nu­tí srs­ti se obje­ví kula­tá díra, asi 2–3 mm v prů­mě­ru. Na radu Jir­ky ji desin­fi­ku­ji a nechám být. Ke kon­ci týd­ne tam ale je rána dál, vět­ší a jako­by natr­že­ná, kolem hus­tý sle­pe­nec chlu­pů. Pro jis­to­tu jede­me na vete­ri­nu. Injek­ce anti­bi­o­tik po vyčiš­tě­ní rány a něco na zota­ve­nou. Váha, 28 kg.

Kožich nám po let­ním vype­li­chá­ní začí­ná pěk­ně houst­nout. Voda se uka­zu­je být stá­lým láka­dlem a kdy­ko­liv jsme v blíz­kos­ti řeky, poto­ka nebo ryb­ní­ku, Hemi jen stě­ží odo­lá­vá vábe­ní. Při vycház­ce kolem Mal­še, ať už doma v Roud­ném nebo v Římo­vě, vždy sejde k vodě a vyzý­va­vě na mě kou­ká a čeká, až mu do vody hodím teni­sák. Mize­ra asi ví, že mé nové 3,5mm neo­pre­nem izo­lo­va­né holin­ky Seals‘ Ther­max doko­na­le izo­lu­jí 🙂

Na cvi­čák jez­dí­me s náhub­kem, pro­to­že zdej­ší šes­ti­le­tý boss Wabi Hemi­ho těž­ce nesná­ší a Hemi si je nato­lik sebe­jis­tý, že se mu posta­ví. Tak­že se klu­ci vždy pora­fa­jí.

Po nece­lém roce jsme se roz­hod­li, že bou­du v kot­ci zru­ší­me a pře­stě­hu­je­me ji na zápra­ží na naši tera­su, aby byl Hemík blíz­ko nás a měl nás na dohled. Fot­ky nové bou­dy příš­tě.

Next­GEN galle­ry is not installed/inactive!