Čtvrtý den

Tak je jas­né, že se Štěn­da uby­to­val na zápra­ží na veran­du. Dnes ráno si při­vsta­la Eva, aby ho taky měla chvil­ku pro sebe. Po vět­ši­nu dne prše­lo, navíc jsme zdo­bi­li stro­mek a vůbec ješ­tě posled­ní před­vá­noč­ní pří­pra­vy, tak­že na Hemí­ka neby­lo moc času.

K obě­du dostal pěk­nou mis­ku vaře­né­ho vep­řo­vé­ho od kos­ti s mrkví a těs­to­vi­na­mi. Vylí­zal ji prak­tic­ky do čis­ta. Potom jsme si navzdo­ry deš­ti zablb­li na zahra­dě a zahrá­li si jeho oblí­be­nou pře­ta­ho­va­nou. Mimo­cho­dem dnes ráno zopa­ko­val to, co udě­lal už vče­ra večer — nadlá­bl se a poté zale­zl do bou­dy (mis­ku mu dává­me do kot­ce) a za chvil­ku vycou­val s ruč­ní­kem v tla­mě a dostr­kal ho ke Kač­ce (večer) a k Evi­ně (ráno) a chtěl si hrát :-). Za ruč­ník už pěk­ně bere a drží dlou­ho. Dneska si u toho v zápa­lu boje i tro­chu zavrčel.

Když odpo­led­ne uvi­děl ote­vře­ný­mi dveř­mi Maty­ho, tak krát­ce zaště­kl, jako­by říkal “Nazdar”.

Asi v půl tře­tí jsme se vypra­vi­li pro bet­lém­ské světýl­ko do měs­ta a Ham­mon­da jsme vza­li s sebou. Brzy po vystou­pe­ní z auta na kon­ci sle­pé­ho rame­ne Mal­še se uká­za­lo, že to byla chy­ba. Byla tam vel­ká spous­ta lidí a naše ště­ně na to ješ­tě neby­lo při­pra­ve­né. Musel jsem ho vzít do náru­čí a tím davem ho pronést. Udě­la­lo nám ale obrov­skou radost, jak moc se vět­ši­ně kolemjdou­cích líbil. I když choďáč­ka nepo­znal nikdo a málo­ko­mu “Chod­ský pes” něco říkal. Nicmé­ně kos­tel byl ješ­tě zavře­ný — svět­lo až od půl páté.

Když jsme vyjíž­dě­li podru­hé, necha­li jsme Ham­mon­da doma, a pro­to­že jsme se báli, aby za námi neu­tí­kal. Dal jsem mu do kot­ce mis­ku s masem a těs­to­vi­na­mi co mu tak chut­na­lo k obě­du a potom jsem ho v kot­ci zavřel. Oka­mži­tě začal kňu­čet. Po návra­tu jsem zjis­til, že  se jíd­la ani nedo­tkl, celou tu dobu pro­kňu­čel. Když vystře­lil k kot­ce, vzal jsem ho do náru­če, ale chtěl zdrh­nout pryč — asi se bál, abych ho zno­vu neza­vřel. Skon­či­li jsme tedy na oblí­be­ném zápra­ží a zaví­rat už ho nebudu.