To nejdůležitější na světě

Co je důležitější než škola?

O tom, jak to bylo s Maty­ho čer­ným smaj­lí­kem už víte… Při našem “výchov­ném” poho­vo­ru v kuchy­ni, když mi Maty pomá­hal při vaře­ní, jsem se dozvě­dě­la moc zají­ma­vou věc, kte­rá mě úpl­ně dosta­la a nikdy bych neřek­la, že Maty to bude vní­mat tak­to. Poví­da­li jsme si o tom, jak je ško­la důle­ži­tá a že to je pro Maty­ho nej­dů­le­ži­těj­ší věc. Maty na to odvě­til, že to není prav­da, že je jed­na důle­ži­těj­ší věc.

“A co je pro­sím tě důle­ži­těj­ší než ško­la?”

“No pře­ce rodi­na, mam­ko!”

K tomu není co dodat — snad jen, že mamin­ka zamáčk­la slzu a obja­la své­ho “mamán­ka”. Obrá­zek, co je pro Maty­ho nej­dů­le­ži­těj­ší je zde:

To nejdůležitější na světě
To nej­dů­le­ži­těj­ší na svě­tě